Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja Nr XV


Protokół nr XV/2004

z sesji Rady Gminy w Warnicach

z dnia 8 kwietnia 2004 roku

Obrady otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Elżbieta Wajs, przywitała radnych oraz zaproszonych gości.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr l do niniejszego protokołu. Lista gości zaproszonych załącznik nr 2.

Przebieg posiedzenia:

Ad. l,2 j.w.

Ad. 3 nie zgłoszono zmian do porządku obrad.

Ad. 4 Porządek obrad został przegłosowany i przyjęty - 14 za.

Ad. 5 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przedstawiony i został przegłosowany 14 za.

Ad. 6 Interpelację zgłosiła radna Grażyna Gładysz, interpelacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 7 Informację o stanie prac planistycznych związanych z przywróceniem funkcji grzebalnych cmentarza w Wierzbnie przedstawiła pani Maria Wabich. Poinformowała, że w obecnej chwili czeka na opinię z Sanepidu. Całe zadanie będzie finansowane z budżetu gminy. Reasumując cała wypowiedź, Wójt poinformował, że jest dobra wola Rady w

celu otwarcia cmentarza w Wierzbnie,.

Ad. 8 Kolejny punkt obrad dotyczył informacji z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.Wójt poinformował o propozycji OBR BACKER, która dotyczy zakupienia obecnego budynku, a Dom Strażaka zaadoptować na siedzibę Urzędu, jednak na tę propozycje musi wyrazić zgodę Rada sołecka oraz Rada Gminy.

Głos w dyskusji zabrali:

Radny Łuszczyński poinformował, że nie ma we wszystkich miejscowościach tablic z ich nazwą, nie ma robionej regulacji poboczy oraz podcinki gałęzi.

Na powyższe uwagi odpowiedzi udzielił Wójt. Poinformował, że te zadania należą do Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach. Pobocza są sukcesywnie równane, a podcinka gałęzi częściowo wykonana.

Został złożony w sprawie odwodnienia krzyżówki w Wierzbnie.

Częściowo dokonano podcinki gałęzi na docinku drogi stacja Obryta-Wierzbno.

Radna Justyna Wochner poinformowała, że wokół budynku w Zaborsku, który jest własnością gminy, panuje bałagan.

Ad. 9 Następny punkt obrad dotyczył ustalenia wartości jednego punktu w złotych. Wyjaśnień udzieliła Pani Dyrektor ZSP poinformowała, że w związku z inflacją od l stycznia jest zasadne podwyższenie wartości jednego punktu przeliczeniowego 2 zł na 2,40.

Komisje nie wniosły zastrzeżeń.

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały, który został poddany pod głosowanie:

Za podjęciem głosowało 13, wstrzymujący - l. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu - patrz Uchwały rady Gminy 2004 rok.

Ad. 10. Następnie Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za rok 2003 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

Głos zabrał Przewodniczący komisji rewizyjnej, który przedstawił wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Następnie skarbnik przedstawił Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, które pozytywnie opiniują sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2003.

Głos zabrał radny Leszek Pągowski, który zaproponował, aby przy wykonaniu budżetu gminy uwzględnione było sprawozdanie dot. SG ZOZ Warnice.

Następnie przystąpiono do głosowania: za udzieleniem absolutorium głosowało 14.

Przeciw - 0, wstrzymujący-0.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu - patrz Uchwały Rady Gminy 2004 rok.

Ad. 11 Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Warnice.

Głos w dyskusji zabrali:

Radny Brodowski Marek, stwierdził, że nie jest ujęta w Programie oczyszczalna w Barnimiu. Radny Pluta zaproponował ujęcie czyszczania basenów p.poż.

Natomiast radny Orzechowski Lech poinformował o konieczności czyszczenia basenu w Obrytej.

Na powyższe uwagi odpowiedzi udzielił Wójt, poinformował o złożonym wniosku do PZU na czyszczenie basenów.

Ww projekt został poddany pod głosowanie: za podjęciem głosowało 14, Przeciw - 0, wstrzymujący - 0.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu - patrz Uchwały rady Gminy 2004 rok..

Ad. 12 Kolejny punkt obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie Programu współpracy na 2004 rok Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Wiceprzewodnicząca poprosiła o opinię Przewodniczących stałych komisji, uwag nie wniesiono.

Poddano pod głosowanie ww projekt, który został przyjęty i stanowi załącznik do protokołu - patrz Uchwały rady Gminy 2004 rok. Za podjęciem głosowało 14, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.

Ad. 13 Kolejny punkt obrad dotyczył ustalenia wysokości diety dla Wiceprzewodniczącej.

Głos zabrał Przewodniczący komisji rewizyjnej, poinformował, aby wysokość diety dla Wiceprzewodniczącej pozostawić na tym samym poziomie tj. w wysokości 50%.

Komisja socjalna - 3 za, l wstrzymujący - 50 %

Komisja rozwoju i rolnictwa- 30 %

Poddano pod losowanie ww propozycje: 50% - 7za, 30% - 6 za, l wstrzymujący (Wajs).

Poddano pod głosowanie projekt uchwały z propozycją 50%: za - 9, przeciw - 2, wstrzymujący - 3.

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu - patrz Uchwały rady Gminy 2004 rok.

Ad. 14 Informacja z podjętych uchwał Rady Gminy w 2003 r został przyjęta bez uwag i odczytywania, 14 za.

Ad. 15 Następnie przewodniczący każdej stałej komisji przedstawił sprawozdanie ze swej działalności w 2003 roku. Zaproponowano, aby na kolejne obrad, zaprosić przedstawicieli z KRUS-u oraz z Powiatowego Zarządu Dróg.

Ad. 16. W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radna Wochner Justyna zapytała o drogę, natomiast radny Pluta zwrócił się o zakup żużla na drogi i zapytał czy będą organizowane roboty publiczne.

Radna Gładysz Grażyna zapytała o remont świetlic środowiskowych.

Radny Kobierecki zapytał o powołanie Młodzieżowej Rady Gminy.

Odpowiedzi udzielił Wójt, poinformował, że żużel na drogi jest załatwiony, roboty publiczne będą prowadzone.

Mieszkania w Ośrodku w St. Przylepie zostały już przydzielone i tym zajmowała się Komisja Mieszkaniowa.

Dokumenty dotyczące powołania Młodzieżowej Rady Gminy są udostępnione w celu sprawdzenia przez radcę. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Irena Michno

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Wajs

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 23-02-2005 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2005 14:39