Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIII/152/2012 Rady Gminy Warnice z dnia 09 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wójcin położonego w Gminie Warnice

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2012/3259/akt.pdf

Uchwała Nr XXIII/152/2012

Rady Gminy Warnice

z dnia 09 listopada 2012 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wójcin położonego w Gminie Warnice

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.W uchwale nr XIV/103/2008 Rady Gminy Warnice z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wójcin położonego w Gminie Warnice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 43, poz. 939) wprowadza się następujące zmiany:

1) po §6 dodaje się §6a  w brzmieniu:

„§ 6a.1. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania i zakres działania sołectwa i jego organów oraz organizację wewnętrzną.

2. Sołectwo współdziała z organami gminy w wykonywaniu zadań własnych i zleconych gminy.

3. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustawy i niniejszego statutu.

4. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd mieszkańców wsi może nawiązać kontakty z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały, wyrażać opinie i kierować wnioski do odpowiednich organów.”;

2) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.”;

3) w  § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała największą ilość głosów ważnie oddanych. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” przewodniczący zebrania zarządza po 15 minutowej przerwie dodatkowe głosowanie nad danym wnioskiem lub kandydaturą.”;

4) w § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, zwane dalej „Zebraniem Wyborczym” wyznaczając datę, godzinę, miejsce i przewodniczącego Zabrania Wyborczego oraz ustala porządek Zebrania.”;

5) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wybrany przewodniczący zarządza wybór sekretarza spośród uprawnionych mieszkańców uczestniczących w Zebraniu Wyborczym. W przypadku braku chętnych sekretarzem zebrania może być oddelegowany pracownik Urzędu Gminy lub inna osoba.”;

6) w § 40 :

    a/ ust.3-6 otrzymują brzmienie:

„ 3. Wszystkich kandydatów zarówno na Sołtysa jak i członków Rady Sołeckiej zgłaszają uprawnieni mieszkańcy Sołectwa.

4. Wszyscy kandydaci zgłoszeni w wyborach na Sołtysa jak i członka Rady Sołeckiej składają oświadczenie wyrażające zgodę na kandydowanie.

5. Kandydaci zgłoszeni w wyborach na Sołtysa jak i członka Rady Sołeckiej, przed głosowaniem mają prawo do dokonania autoprezentacji.

6. Mieszkańcy Sołectwa mogą zadawać kandydatom pytania, w tym związane z funkcją, na jaką dana osoba kandyduje.”

b/ dotychczasowe ust. 3-5 otrzymują kolejne oznaczenie jako ust. 7-9 ,

c/ dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:

„ 10. Jeżeli w Sołectwie w wyborach na Sołtysa został zarejestrowany tylko jeden kandydat, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranego na Sołtysa uznaje się zarejestrowanego kandydata.

11. Jeżeli w Sołectwie w wyborach na członków Rady Soleckiej zarejestrowana jest liczba kandydatów równa liczbie mandatów do obsadzenia w Radzie Sołeckiej lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych uznaje się zarejestrowanych kandydatów,  pozostałe mandaty pozostają nie obsadzone.”;

7 ) w § 41 :

    a/ ust. 4 otrzymują brzmienie:

„ 4. Komisja mandatowo-skrutacyjna wydaje karty do głosowania uprawnionym mieszkańcom Sołectwa opatrzone pieczęcią Rady Soleckiej i z wyraźnym oznaczeniem głosowania, którego dotyczy.

b/ dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

8. Karty do głosowania osobom uprawnionym do głosowania wręcza komisja mandatowo-skrutacyjna wg listy obecności odczytywanej przez członka komisji za pisemnym poświadczeniem odbioru.”;

8 ) w § 42 :

     a/ ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za nieważny uważa się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” przy większej liczbie kandydatów niż miejsc do obsadzenia oraz nie postawiono znaku „x” przy żadnym kandydacie, jeżeli karta do głosowania jest przekreślona lub pokreślona w sposób uniemożliwiający ustalenie, na kogo głosujący oddał swój głos, karta do głosowania nie jest ostemplowana pieczęcią Rady Sołeckiej lub na karcie do głosowania znajduje się większa liczba nazwisk niż ustaliła komisja mandatowo-skrutacyjna.

b/ dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„ 3. Po zakończeniu głosowania komisja mandatowo-skrutacyjna dokonuje obliczenia wyniku głosowania w następujący sposób:

 1. ustala liczbę wrzuconych kart, co stanowi liczbę głosujących,
 2. ustala liczbę kart nieważnych,
 3. ustala liczbę głosów oddanych ogółem na wszystkich kandydatów oraz liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
 4. ustala nazwiska i imiona kandydatów wybranych, którymi zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą ilość ważnie oddanych głosów.

4. Z przeprowadzonych wyborów komisja mandatowo-skrutacyjna sporządza protokół z którym zapoznaje zebranych. Protokół po odczytaniu zostaje podpisany przez członków komisji.”;

9) w  § 46 :

     a/ ust. 6 otrzymuje brzmienie :

„6. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa wskutek:

 1. śmierci Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej,
 2. złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,
 3. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej,
 4. utraty praw publicznych,
 5. częściowego lub całkowitego ograniczenia zdolności do czynności prawnych „

    b/ dodaje się ust. 7-9 w brzmieniu:

       „ 7.  Wygaśnięcie mandatu wskutek śmierci następuje z mocy prawa z chwilą śmierci.

8. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt 2-5 wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada Gminy. Wygaśnięcie mandatu następuje z chwilą podjęcia uchwały.

9. W przypadku nie podjęcia przez Radę Gminy uchwały w terminie jednego miesiąca od dnia zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 6 pkt 2-5 mandat wygasa z mocy prawa z upływem tego terminu.”;

10) w  § 53 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Ustalenie wysokości środków określonych w ust. 1 następuje przez pomnożenie liczby mieszkańców Sołectwa stale zamieszkujących na jego terenie w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego przez równowartość pieniężną 0,50 q żyta według ceny przyjętej do wymiaru podatku rolnego w roku poprzedzającym rok budżetowy.”;

11) w § 56 :

      a/ treść §56 oznacza się jako ust. 1 , w którym dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„ 6/ usługi związane z wykonywaniem remontów.” ;

 b/ dodaje się ust. 2 w brzmieniu :

„  2. Środki finansowe Sołectwa pochodzące z budżetu gminy nie mogą być wykorzystane na finansowanie:

 1. działalności statutowej placówek oświatowych,
 2. działalności kościołów wyznaniowych,
 3. działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne lub osoby prawne,
 4. wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie,
 5. zakupu alkoholu, papierosów i innych używek.”

 

§ 2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Marek Brodowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Kacperska 14-11-2012 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Kacperska 14-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Urszula Kacperska 29-01-2013 07:48