Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XX Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 03 sierpnia 2012 roku

 

Protokół z XX sesji

Rady Gminy Warnice

z dnia 03 sierpnia 2012 roku

 

Obrady XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Warnice otworzył o godz. 12:00 Przewodniczący Rady Marek Brodowski. W obradach uczestniczyli: Wójt Anna Hackiewicz-Gębska, Zastępca Wójta Waldemar Lubiński, Skarbnik Gminy Ryszard Ligocki, Komendant Straży Gminnej Piotr Tomaszewski. W obradach uczestniczył również Wójt Gminy Dolice Grzegorz Brochocki wraz z Zastępcą Czesławem Kopackim. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

 

Przewodniczący Rady Marek Brodowski na podstawie listy obecności radnych stwierdził quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał.

 

Ad. 1, 2Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

jw.

 

Ad. 3Zgłaszanie zmian do porządku obrad

Wójt Anna Hackiewicz-Gębska złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.

Radni jednogłośnie przyjęli zmianę do porządku obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad wraz ze zmianami.

Porządek obrad wyglądał następująco:

 1. Otwarcie obrad
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych
 5. (Projekt Nr 36/2012) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry
 6. (Projekt Nr 41/2012) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolnej Odry
 7. (Projekt Nr 37/2012) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie i rozwiązanie porozumienia dla ponadlokalnego określenia i realizacji wybranych zadań w zakresie gospodarki odpadami
 8. (Projekt Nr 29/2012) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 9. (Projekt Nr 30/2012) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warnice w 2012 r.
 10. (Projekt Nr 38/2012) Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Warnice na lata 2012-2016
 11. (Projekt Nt 39/2012) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2012-2023
 12. (Projekt Nr 40/2012) Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok
 13. Wolne wnioski
 14. Zakończenie obrad

 

Ad. 4 Radni nie złożyli żadnych interpelacji.

 

Ad. 5 Zastępca Wójta Waldemar Lubiński powiedział, że temat był już wcześniej omawiany. W 2009 r. Gmina Warnice przystąpiła do porozumienia dla ponadlokalnego określenia i realizacji wybranych zadań w zakresie gospodarki odpadami i wysypiska śmieci w Łęczycy. Ustawodawca wymusił na gminach podjęcie działań mających rozwiązać sprawy w zakresie gospodarki śmieciowej, gminy maja na to jeszcze 11 miesięcy. Przez dłuższy okres czasu jedynym wariantem była Łęczyca, pojawiła się jednak konkurencyjna oferta, w przeciwieństwie do oferty stargardzkiej jest ona konkretna. Związek Dolnej Odry przejmie na siebie kwestię windykacji, więc nie będzie musiało być zwiększone zatrudnienie po stronie Gminy. Związek Dolnej Odry jest tańszy, obejmuje on wszystkie gminy powiatu pyrzyckiego oprócz Gminy Warnice. Dołączenie do Związku Gmin Dolnej Odry nie pociąga za sobą wkładu finansowego.

Janusz Gawroński ZGDO przedstawił dotychczasową działalność Związku Gmin Dolnej Odry. Związek powstał w 2002 roku i ma osobowość prawną. Prezentacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Waldemar Lubiński Zastępca Wójta spytał się jaka jest na dzień dzisiejszy szacowana stawka podatku śmieciowego. Korzyści po stronie urzędu wynikające z nawiązania współpracy ze związkiem są oczywiste czyli ściągnięcie obowiązku przeprowadzenia przetargu, sprawy administracyjne. Opłaty za wywóz śmieci na pewno wzrosną w całej Polsce. Związek Gmin Dolnej Odry będzie pobierał opłaty tylko do któregoś mieszkańca w rodzinie.

Janusz Gawroński ZGDO powiedział, że podatek śmieciowy obejmuje trzy aspekty (czyściej, lokalnie, u źródła). Biorąc pod uwagę doświadczenie z innych związków, odbiór i zagospodarowanie odpadów to mniej więcej 70% kosztów wszystkich trzech aspektów, podatek śmieciowy powinien być ustalony w okolicach około 11,00 złotych.

Radny Bogdan Skoczek spytał się czy są już założenia wywozu śmieci.

Janusz Gawroński ZGDO powiedział, że nie zależnie od ilości generowanych odpadów, z ustawy wynika, że każdy mieszkaniec związku zapłaci tyle samo. Jeżeli chodzi o częstotliwość przyjazdu śmieciarki będzie to wynikało z deklaracji złożonych przez mieszkańców. Jeżeli chodzi o rodziny wieloosobowe, Związek pomyślał o nich, iloczyn mieszkańców na danej nieruchomości zostanie ograniczony do liczby 5. Jest to jak na razie projekt zarządu, decyzja będzie należała do zgromadzenia ogólnego.

Przewodniczący Rady Marek Brodowski spytał się czy gmina będzie miała obowiązek zabezpieczenia odbioru wszystkich odpadów, co w takim przypadku jeżeli nie wszyscy będą płacić podatku śmieciowego, windykacja nie poskutkuje, co wtedy z kosztami, czy będą one przenoszone na innych mieszkańców.

Janusz Gawroński ZGDO powiedział, że tak. W Polsce istnieje Związek Gmin Obra, który ma już wdrożony system gospodarowania odpadami komunalnymi. Ilość windykacji na 30 000 nieruchomości sięga 100 spraw, tak więc nie jest to duży problem.

Wójt Anna Hackiewicz-Gębska spytała się kto teraz będzie właścicielem kontenerów.

Janusz Gawroński ZGDO powiedział, że firma, która zostanie wyłoniona z przetargu, będzie miała obowiązek zapewnienia kontenerów. Mieszkańcy nie będą za nie płacić. W pierwszym przetargu, podmiot zostanie wyłoniony na trzy lata, między innymi dlatego, że firma, która wygra przetarg będzie musiała dokonać pewnych inwestycji i aby one zostały zamortyzowane przez okres trwania przetargu. W 2015 r. zostanie zakończona budowa spalarni i możliwe będzie wtedy wynegocjowanie lepszych cen. Obecnie prowadzone są rozmowy z firmą, która ma najbliżej swoje instalacje i mieści się w Myśliborzu. Obecnie koszt tony śmieci na bramie to kwota 170,00 złotych, dla tak silnego związku gotowi są zmniejszyć kwotę do 140,00 złotych i spełnić wszystkie wymogi dotyczące recyklingu. Nie możliwe jest zejście poniżej kwoty 100,00 złotych na bramce ponieważ tyle wynosi opłata marszałkowska.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński powiedział, że interesy gmin są jasne, chodzi o to, aby podatek śmieciowy dla mieszkańców był jak najniższy.

Radny Bogdan Skoczek spytał się co z gminami, które nie przystąpią do żadnego związku.

Janusz Gawroński ZGDO powiedział, że najmniejsza gmina, która chciałaby sama przystąpić do przetargu i sama zapewnić zagospodarowanie śmieci, musiałaby zatrudnić co najmniej 5 osób. Radni dowiedzieli się, że system jest szczelny, wszystkie śmieci będą trafiać do zagospodarowania. Mieszkaniec i tak zapłaci, niezależnie od tego czy wyrzuci śmieci do kosza czy do lasu. Ilości generowanych odpadów będą realne ponieważ deklaracje będą składać sami mieszkańcy. Za prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ceny będą mniejsze. W domach jednorodzinnych będą worki na zbiórkę selektywną, a stawka za prowadzenie segregacji będzie obniżona o 2/3 ceny.

Z obrad sesji wyszło dwóch radnych Bożena Molińska i Maciej Banicki.

Radny Bogdan Skoczek spytał się jak często przewidziane jest składanie deklaracji.

Janusz Gawroński ZGDO powiedział, że deklaracje będą złożone tylko raz, jeżeli mieszkaniec uzna, że nastąpiła istotna zmiana wtedy będzie miał obowiązek zaktualizować deklarację. Związek będzie miał prawo sprawdzenia złożonych deklaracji.

Wójt Anna Hackiewicz-Gębska spytała się co ze zużytymi oponami.

Janusz Gawroński ZGDO powiedział, że z tą kwestią mieszkaniec będzie musiał sam sobie poradzić, ponieważ opony nie są traktowane jako odpad komunalny.

Radny Bogdan Skoczek spytał się co z umowami obecnie podpisanymi na wywóz odpadów.

Janusz Gawroński ZGDO poinformował, że prawo się zmienia i przestaną one działać.

Wójt Anna Hackiewicz-Gębska spytała się o obsługę biurową, do którego momentu, gmina będzie musiała związkowi przekazywać informacje.

Janusz Gawroński ZGDO poinformował, że sprawozdawczość będzie po stronie związku. Gmina będzie otrzymywać informację o ilości wygenerowanych odpadów. Związek przejmuje na siebie zorganizowanie przetargu i wybór firmy, związek będzie kontrolował z pomocą gminy w jakie miejsca śmieciarka nie dojechała. Przewidywane jest, że w związku będą pracowały 4 osoby.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński poinformował, że w Stargardzie mowa jest o kwocie 220, 250 złotych na bramce. Jeżeli związek mówi o stawce podatku 11 złotych od mieszkańca przy założeniu, że stawka na bramce będzie wynosiła 240 złotych, więc Stargard będzie miał wyższy podatek śmieciowy.

Wójt Anna Hackiewicz-Gębska poinformowała, że wszystkie gminy powiatu pyrzyckiego należą do tego związku tylko nie Gmina Warnice, jeśli mieszkańcy porównają sobie ceny podatku śmieciowego z ościennymi gminami to co wtedy sobie pomyślą.

Zastępca Wójta Dolic Czesław Kopacki podziękował za zaproszenie na sesję. Potwierdził słowa Zastępcy Wójta Waldemara Lubińskiego, że Stargard na dzień dzisiejszy nie ma dobrego rozwiązania. Na ostatnim spotkaniu w Stargardzie rozpoczęła się rozmowa o środki pieniężne z Prezydentem Miasta Stargard. Stargard daje możliwość wyboru gminom pomiędzy nimi, a tym czy gminy pozostaną same sobie. Jeżeli gminy zostaną same budżet gmin dość mocno to odczuje, tym bardziej to odczują budżety rodzinne. Przypomniał, że ustawa mówi wprost, że koszty zorganizowania systemu do którego została zobowiązana gmina mają być wkalkulowane w tą opłatę śmieciową, w podatek śmieciowy.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński poinformowali, że uczestniczył w kilku spotkaniach w Stargardzie, sytuacja odwróciła się teraz i Związek przyszedł do nas. Jeżeli będzie to wyspecjalizowany związek na pewno będzie działał lepiej niż gdyby gmina pozostała sama sobie. Jeżeli za rok w podobnym czasie zostanie zorganizowane spotkanie wtedy będzie można porównać ceny jakie są w gminach sąsiednich. Na spotkaniach w Stargardzie mowa była o zaangażowaniu kapitałowym do Łęczycy jednak nikt do tej pory nie mówi jaka to kwota. W związku każda z gmin będzie miała identyczny wpływ na wszystkie sprawy.

Za projektem uchwały było 13 radnych.

Uchwała Nr XX/120/2012 stanowi załącznik nr 3 do protokołu sesji.

 

Ad. 6Radni zapoznali się z projektem uchwały.

Za projektem uchwały było 13 radnych.

Uchwała Nr XX/121/2012 stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji.

 

Ad. 7Radni zapoznali się z projektem uchwały.

Za projektem uchwały było 13 radnych.

Uchwała Nr XX/122/2012 stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji.

 

Ad. 8Na sesję przybył radny Maciej Banicki. Wójt Anna Hackiewicz-Gębska poinformowała, że radni zapoznali się z projektem uchwały już na poprzedniej sesji, jednak wtedy jeszcze nie wypowiedział się na temat projektu uchwały Urząd ochrony konkurencji i konsumentów dlatego projekt został wycofany z porządku obrad. W tej chwili jest już informacja, że urząd nie wnosi żadnych uwag do projektu uchwały. Projekt uchwały został opracowany na wzór uchwały Gminy Przelewice, w taki sposób to funkcjonuje tam i jest kontrolowane i nie ma z tym żadnego problemu.

Projekt tej uchwały jest po to aby gmina mogła wywiązać się ze swoich zadań i pomóc finansować prace przy zabytkach oraz prace dokumentacyjne gdyż są to kosztowne rzeczy, na które sołectwa nie stać. W pierwszej kolejności pomoc trafiłaby do kościoła w Wierzbnie w kwocie 19 000 netto, potrzebnych na dokumentację. Pani konserwator zadeklarowała wspomóc kościół w kwocie 10 000 złotych. W następnym roku możliwe jest otrzymanie dofinansowania na kościół w Wierzbnie ponieważ konserwator może wspomóc je ze wskazaniem na konkretny cel. W gminie jedynymi zabytkami są kościoły, w ten sposób można byłoby wspomóc parafie i sfinansować drobne prace.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński poinformował, że wprost nie można mówić o parafiach, tylko o właścicielu obiektu zabytkowego, a w gminie zabytkami są kościoły.

Za projektem uchwały było 14 radnych.

Uchwała Nr XX/123/2012 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad. 9Zastępca Wójta Waldemar Lubiński poinformował, że jest to wymóg ustawowy, projekt był w porządku obrad poprzedniej sesji, obecnie jest on już po wszystkich uzgodnieniach.

Za projektem uchwały było 14 radnych.

Uchwała Nr XX/124/2012 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad. 10Zastępca Wójta Waldemar Lubiński poinformował, że ostatnie stawki czynszu były ustalane w 2007 r. na podstawie uchwały, która została podjęta w 2001 r. na lata 2001-2006. Czynsz został ustalony w 2007 r. bez podstawy prawnej, stąd zachodzi potrzeba uregulowania tej kwestii. Stawka obecna 1,20 zł za 1m2 nie starcza nawet na drobne remonty. Intencją jest aby od przyszłego roku stopniowo podnosić czynsz aby był on realny.

Za projektem uchwały było 14 radnych.

Uchwała Nr XX/125/2012 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad. 11Na sesję przybyła radna Bożena Molińska. Skarbnik Ryszard Ligocki poinformował, że konieczne jest zaktualizowanie zadań wynikających ze zmian do budżetu gminy. Skarbnik omówił projekt uchwały. Główne zadania to zakup pieca do szkoły w Warnicach, projekty „Nowa szansa” oraz „Indywidualizacja w klasach I-II w Gminie Warnice współfinansowanego ze środków EFS oraz z budżetu państwa”, budowa chodników.

Wójt Anna Hackiewicz-Gębska poinformowała, że odbędzie się spotkanie ze specjalistą, który wyliczy jaki piec na jakie ogrzewanie najbardziej by się opłacał do szkoły w Warnicach. Obecny piec jest zbyt awaryjny, dziennie wsypywana jest do niego tona peletu. Środki na zakup pieca pochodziłyby z nadwyżki budżetowej.

Za projektem uchwały było 15 radnych.

Uchwała Nr XX/126/2012 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad. 12Skarbnik Ryszard Ligocki omówił projekt uchwały. Poinformował, że z nadwyżki budżetowej na wydatki zostało wzięte 140 000 złotych.

Za projektem uchwały było 15 radnych.

Uchwała Nr XX/127/2012 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. 13Radny Maciej Banicki poinformował o oświetleniu parku w Warnicach, projekt mógł również obejmować oświetlenie uliczki koło boiska.

Wójt Anna Hackiewicz-Gębska poinformowała, że projekt był z 2010 r. i nie miała wpływu na kształt projektu, a jego zmiana była niemożliwa.

Wójt poinformowała radnych, że zostało wysłane pismo do Drogbudu z zapytaniem dlaczego prace w Barnimiu na chodnikach zostały wstrzymane, prace w Zaborsku i Cieszysławiu nie zostały poprawione. Na odpowiedź urząd czeka 7 dni, po tym czasie umowa zostanie wypowiedziana. Jeżeli zostanie wypowiedziana umowa firmie Drogbud, zostaną ogłoszone trzy osobne przetargi na każdą z miejscowości  w których nie ma jeszcze chodnika. Chodnik w Warnicach zostanie zaplanowany w następnym roku z uwagi iż zarząd dróg wojewódzkich ma w planach przebudowę drogi w Warnicach. Jeżeli chodzi o straż gminną, komendant został już wyłoniony, w tej chwili prowadzone są sprawy związane z certyfikacją. W trakcie miesięcznego szkolenia komendanta zostanie ogłoszony przetarg na obsługę fotoradarów.

Radny Zygmunt Kijowski spytał się o finał wylewanych ścieków w Zaborsku.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński poinformował, że zostało to już naprawione przez Wodociągi, firma Drogbud została obciążona kosztami.

 

Ad. 14Prowadzący obrady Marek Brodowski Przewodniczący Rady Gminy – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 15:15 zamknął obrady XX sesji Rady Gminy Warnice.

 

Przewodniczący Rady                                                                                                                                                         Marek Brodowski

Protokołowała

Urszula Kacperska

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Kacperska 20-09-2012 07:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2012 07:18