Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/62/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 08 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia regulmainu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Warnice

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/147/2905/Akt.pdf

Uchwała Nr XII/62/2011

Rady Gminy Warnice

z dnia 8 listopada 2011 roku

 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Warnice.

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;  z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r., Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Gminy Warnice uchwala, co następuje:

 

Tytuł I

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH

NA TERENIE GMINY WARNICE

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.1Działalność świetlicy wiejskiej ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i sportowej. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań integrujących środowisko.

2.Celem działania świetlicy wiejskiej jest:

 1. popularyzacja amatorskich form artystycznych,
 2. rozwój działalności kulturalnej adresowanej do różnych grup wiekowych społeczności wiejskiej,
 3. promowanie sportu i rekreacji na wsi,
 4. organizacja imprez dla mieszkańców wsi (festyny, uroczystości),
 5. organizacja spotkań sołtysa i rady sołeckiej z mieszkańcami, organizacjami i środowiskami lokalnymi,
 6. organizacja spotkań lokalnych organizacji działających na terenie wsi np. Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń,
 7. promocja wsi i gminy.

 

 

 

Rozdział 2

Zarządzanie majątkiem świetlic wiejskich

§ 2.1.Świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Warnice lub są we władaniu gminy.

2.Świetlice mogą być:

 1. odpłatnie wynajmowane,
 2. nieodpłatnie udostępnianie na zebrania wiejskie organizowane przez Gminę Warnice, zebrania i spotkania organizowane przez sołtysów, rady sołeckie, szkoły, organizacje społeczne działające w środowisku wiejskim (Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia).

3.Opiekunem świetlicy wiejskiej jest sołtys.

4.Do obowiązków opiekunka świetlicy wiejskiej należy:

 1. utrzymanie stałego kontaktu z Urzędem Gminy w zakresie funkcjonowania świetlicy,
 2. dbanie o utrzymanie czystości obiektu,
 3. dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy,
 4. udostępnianie świetlicy zgodnie z zapotrzebowaniem,
 5. zgłaszanie usterek, awarii, a także szkód wyrządzonych przez wynajmujących do Urzędu Gminy.

 

Rozdział 3

Wynajem świetlic

§ 3.1.Wysokość odpłatności za korzystanie ze świetlic wiejskich ustala Wójt Gminy Warnice w drodze zarządzenia.

2.Wynajęcie świetlicy odbywa się poprzez złożenie wniosku do Wójta Gminy Warnice w terminie nie później niż 7 dni przed datą wynajęcia.

3.Wynajmujący po otrzymaniu decyzji Wójta wyrażającej zgodę na wynajem, powinien uiścić wszelkie opłaty z góry, najpóźniej 2 dni przed terminem wynajęcia, na konto Urzędu Gminy Warnice, podane w decyzji. Warunkiem wydania kluczy jest przedstawienie dowodu zapłaty za wynajem i opłaty zryczałtowanej za wodę i prąd.

4.Środki uzyskane z wynajęcia świetlic przeznacza się do wykorzystania przez sołectwo, na terenie którego pozyskano te środki.

§ 4. Osoby korzystające ze świetlic winny przestrzegać przepisów BHP, p.poż., i dotyczących porządku publicznego oraz bezpieczeństwa i stanu sanitarnego.

 

Rozdział 4

Finansowanie świetlic

§ 5.1.Utrzymanie świetlic wiejskich finansowane jest bezpośrednio z budżetu gminy.

2.Gmina ponosi koszty utrzymania świetlic w zakresie:

 1. remontów i modernizacji,
 2. ogrzewania, dostaw energii elektrycznej i wody,
 3. odbioru ścieków i odpadów.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warnice.

 

§ 7.Uchyla się uchwałę nr XI/58/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Warnice oraz ustalenia opłat za ich korzystanie.

 

§ 8.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Marek Brodowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Kacperska 14-11-2011 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Olga Silska-Gajb 08-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Urszula Kacperska 28-03-2012 12:31