Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr VII Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 26 maja 2011 roku

Protokół z VII sesji

Rady Gminy Warnice

z dnia 26 maja 2011 roku

(posiedzenie rady w Domu Strażaka w Warnicach)

 

Obrady VII sesji Rady Gminy Warnice o godz. 11:04 otworzył Przewodniczący Rady Marek Brodowski. W obradach uczestniczyli: Zastępca Wójta Waldemar Lubiński, Skarbnik Gminy Ryszard Ligocki, z zaproszonych gości Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Pyrzycach Czesław Fiałko, Dyrektor Gimnazjum Małgorzata Jakubowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warnicach Ewa Rebeko oraz zaproszeni sołtysi (lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

 

Przewodniczący Rady Marek Brodowski na podstawie listy obecności radnych stwierdził quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał.

 

Ad. 1, 2Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

jw.

 

Ad. 3Zgłaszanie zmian do porządku obrad

Radny Bogdan Skoczek złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad dwóch projektów uchwał:

 • Nr 34/2011 w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
 • Nr 36/2011 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Swój wniosek uzasadnił tym, że obydwa projekty najprawdopodobniej ponownie będą rozpatrywane w najbliższym czasie po rozstrzygniętym przetargu na kanalizację oraz po ustaleniu kwoty na place zabaw, która będzie adekwatna do tego jakie place zabaw mają powstać. Radni będą musieli podjąć decyzję za ile chcą mieć place zabaw. Obydwa te plany mają jeden cel, wyremontowanie dachu w budynku komunalnym w Zaborsku. Radny Skoczek nie jest przeciwny temu remontowi, komisja rolnictwa i rozwoju była oglądać ten budynek, jednak on jako radny nie może zgodzić się na formę finansowania tego remontu. W obecnej chwili jedynym źródłem finansowania są obligacje, które miały wcześniej ustalone cele wydatkowania czyli budowa kanalizacji i chodników. Była zgoda rady aby z tych środków zrobić oświetlenie w Warnicy i place zabaw. W sytuacji gdy zostanie wziętych 69 000 złotych na remont dachu nie wiadomo czy obligacji starczy czy też nie. Nie wiadomo ile środków będzie potrzebnych na kanalizację oraz na place zabaw dlatego to jest główny argument aby nie rozpatrywać tych dwóch projektów uchwał na obecnej sesji.

Kolejny wniosek do przegłosowania jest formalny aby na następną sesję został przygotowany projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na remont dachu w budynku komunalnym w Zaborsku. Jeżeli zostanie wzięty kredyt za te środki zostanie wyremontowany dach, a jak zostaną środki z obligacji potrzeby na ich wydatkowanie się znajdą.

Przewodniczący Rady Marek Brodowski powiedział, że przychyla się do wniosku radnego Skoczka z tej uwagi, że w poprzedniej kadencji radni ustalili na co mają być wydatkowane obligacje. Konkretnymi celami była kanalizacja w Wierzbnie i chodniki w każdej miejscowości. W międzyczasie doszły dodatkowe zadania: oświetlenie w Warnicy, zakup pieca do urzędu oraz place zabaw. Na pozostałe inwestycje finansowanie ich powinno pochodzić z innych źródeł. Nie można dopuścić aby obligacje zostały wydatkowane na remonty budynków czy inne cele nie związane z tymi, które zostały ustalone w poprzedniej kadencji. Środki te mogą szybko się rozejść przy coraz wyższych kosztach prowadzenia inwestycji. Radny nie neguje tego, że remont dachu w Zaborsku trzeba zrobić jednak na ten cel powinno znaleźć się inne źródło finansowania.

Radna Maria Malkiewicz powiedziała, że Skarbnik wie na jakie cele były brane obligacje. Poinformowała, że była przeciwna finansowaniu dodatkowych zadań. Powinno skończyć się jedno zadanie, jak zacznie się brać środki na dodatkowe zadania, może ich zabraknąć na chodniki. Powinno poczekać się na rozstrzygnięcie przetargu na kanalizację i wtedy zadecydować wiedząc ile jeszcze środków pozostało.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński powiedział, że będzie jednak namawiał radnych na obydwie zmiany z uwagi na dwie rzeczy; radni widzieli stan budynku w Zaborsku, jest przegląd z 2008 r. inspektora nadzoru budowlanego, z którego wynika, że budynek ten już w 2008 r. stwarzał zagrożenie dla życia mieszkańców; nie ma możliwości technicznej aby na przyszłą sesję przygotować wszystkie dane, najbardziej prawdopodobny miesiąc gdzie będzie wszystko wiadome to miesiąc wrzesień. Jeżeli chodzi o środki na kanalizację są one zabezpieczone. Patrząc na chodniki, ich wykonanie, o wszystkim radni są informowani na bieżąco. We wczorajszym dniu wpłynęło pismo z firmy Drogbud, która akceptuje w całości ustalony zakres robót poprawkowych i deklaruje, że w całości zakończy poprawki do października tego roku. Cena chodników się nie zmieni. Są wstępne ustalenia z firmą Drogbud polegające na tym, że w jednej miejscowości będzie odbywała się naprawa chodnika i w tym samym czasie w innej miejscowości będzie budowany chodnik. W październiku będzie można powrócić do rozmów gdyż już będzie rozstrzygnięty przetarg na kanalizację. Dlaczego gmina ma płacić za obsługę obligacji i dodatkowego kredytu jak można skorzystać z obligacji. Radnym jest sygnalizowane zagrożenie, które trzeba eliminować. Jeżeli chodzi o kwestię wzięcia kredytu na to musi być dodatkowy czas. 69 000 zł jest to kwota, na którą musi być rozpisany przetarg, nie można tego zrobić w trybie zapytania o cenę. Jeżeli mają być prowadzone poważne rozmowy o remoncie to muszą one być teraz. Zastępca Wójta podziękował radnej Malkiewicz i Brząkale za to, że chciały namówić mieszkańców tego budynku na ich wykupienie. Niestety zainteresowania nie było ze strony jednej osoby. Czynsze jakie są w gminie nie były zmieniane od 10 lat i wynoszą 1,20 za m2.

Przewodniczący Rady Marek Brodowski powiedział, że rada daje zielone światło do znalezienia źródeł finansowania, nie musi to być kredyt, są jeszcze działy i rozdziały, w których można zrobić przesunięcia.

Skarbnik Ryszard Ligocki powiedział, że trzeba jeszcze przypomnieć, że obligacje w pewnym momencie były dobrym wyjściem dla gminy. Ich finansowanie było związane z dwoma celami. Pojawił się problem znalezienia 69 000 zł na remont dachu, w tym momencie trzeba zwrócić uwagę na sytuację finansową gminy. Chodzi o wskaźniki ograniczające zadłużenie. Wracając do wniosku radnego o wzięcie kredytu, obawy są wiadome, obligacje były brane na konkretne cele. Aby rozwiązać problem Zaborska można pożyczyć środki. W przyszłym roku środkami ze sprzedaży można uzupełnić dochody majątkowe. Jednak na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy bank udzieli kredytu. Trzeba również pamiętać o tym, że obecnie dokładamy do szkół i zostają jeszcze bieżące wydatki. Koszty kredytu nie są barierą, do 60% dochodów gmina może się zadłużyć.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński powiedział, że jak wszystko uda się zrobić w czasie, tego tematu może już nie być na zimę. Jeżeli chodzi o chodniki to możliwe są dwie wersje wydarzeń: po pierwsze, firma Drogbud naprawi chodniki nieodpłatnie; po drugie umowa może zostać wypowiedziana firmie Drogbud, decyzja należy do Pani Wójt, i wtedy w tym roku będzie można zapomnieć o kolejnych chodnikach. Jeżeli 69 000 zł zostanie wzięte z obligacji wiadomo, że o tyle będzie mniej na finansowanie chodników. Na komisjach zostało ustalone i powiedziane, że gmina posiada zdolność finansową. Jeżeli środków zabraknie na chodniki wtedy gmina będzie mogła posiłkować się dodatkowym kredytem.

Radny Bogdan Skoczek powiedział, że intencją rady jest to aby kredytu nie brać na sam koniec budowy chodników, tylko w chwili obecnej na remont dachu.

Przewodniczący Rady Marek Brodowski przypomniał radnym, że zmiany do porządku obrad wymagają bezwzględnej większości głosów.

Za wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały nr 34/2011 w sprawie zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego było 7 radnych, 5 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. W związku z tym, że na sali obrad było 14 radnych, a 13 głosów zostało policzonych, Przewodniczący Rady wniósł o reasumpcję głosowania.

Za wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały nr 34/2011 w sprawie zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego było 8 radnych, 3 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

Za wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały nr 36/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej było 8 radnych, 2 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Obydwa projekty uchwał zostały wycofane z porządku obrad.

Za wnioskiem formalnym zgłoszonym przez radnego Skoczka było 9 radnych, 1 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

 

Porządek obrad z przyjętymi poprawkami został przyjęty przez 8 radnych, 1 przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.

 

Porządek obrad po wprowadzeniu zmian wyglądał następująco:

 1. Otwarcie obrad
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Warnice z dnia 28 kwietnia 2011 r.
 5. Ocena stanu porządku publicznego w Gminie Warnice za rok 2010 na podstawie informacji
  • Komendy Powiatowej Policji (zaproszony Komendant)
  • Ochotniczej Straży Pożarnej (zaproszony Gminny Komendant OSP)
 6. Kultura i sport na terenie gminy – osiągnięcia sportowe i kulturalne
 7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych
 8. (projekt nr 5/2011) Podjęcie uchwały w sprawie diet radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Warnice
 9. (projekt nr 29/2011) Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warnice
 10. (projekt nr 30/2011) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr X/56/2007 Rady Gminy Warnice w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach
 11. (projekt nr 31/2011) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gminnych na okres dłuższy niż 3 lata
 12. (projekt nr 32/2011) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Gminnej Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Warnicach
 13. (projekt nr 33/2011) Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku w Warnicach nr 38 położonego na działce nr 151/2
 14. (projekt nr 35/2011) Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
 15. (projekt nr 37/2011) Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok
 16. Informacja wójta z prac pomiędzy sesjami
 17. Wolne wnioski
 18. Zakończenie obrad

 

Ad. 4Protokół z VI sesji Rady Gminy Warnice z dnia 28 kwietnia został przyjęty jednogłośnie przez radę bez odczytywania.

 

Ad. 5.Informację z porządku publicznego w Gminie Warnice przedstawił Zastępca Komendanta Policji w Pyrzycach Czesław Fiałko. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu sesji. Zastępca Komendanta poinformował, że organizują spotkania ze starszymi osobami, w niektórych gminach w porozumieniu z księżmi spotkania odbywają się w kościołach. Spotkania te mają na celu przestrzec starsze osoby przed złodziejami.

Radna Bożena Molińska spytała się czy motocykliści zatrzymywani są przez policję za szybką jazdę.

Zastępca Komendanta Czesław Fiałko poinformował, że są oni zatrzymywani, niekoniecznie na danym terenie. Pościgi za takimi osobami odbywają się od mniejszej do większej miejscowości. Samochód jakim dysponuje policja osiąga 240 km/godz. i jest zaopatrzony w wideo rejestrator. Pojawiają się również patrole z ruchu drogowego komendy wojewódzkiej, stargardzcy policjanci posiadają motocykle więc istnieje współpraca między komendami powiatowymi.

Przewodniczący Rady Marek Brodowski spytał się czy są podejmowane działania wobec firm zagranicznych, w których są ciągniki na kołach bliźniaczych. W Barnimiu zostało zgłoszone, że w dwóch miejscach został zniszczony chodnik przez pojazdy na kołach bliźniaczych.

Zastępca Komendanta Czesław Fiałko powiedział, że ciągniki takie posiadają homologacje, są dopuszczone do ruchu, przy braku zdjęć lub dokładniejszych danych nie wiele można zrobić. Sytuacja ta zostanie zgłoszona ruchowi drogowemu aby częściej sprawdzano te pojazdy.

Radny Maciej Banicki spytał się czy kontrolowane są dzikie wysypiska.

Zastępca Komendanta Czesław Fiałko powiedział, że dwa lata temu występowali do rady w sprawie udzielenia informacji na temat dzikich wysypisk, czy rada podjęła uchwałę w sprawie lokalizacji wysypisk śmieci, składowisk odpadów, czy organ Gminy w inny sposób wydał decyzję o umożliwieniu mieszkańcom wysypywania śmieci. W odpowiedzi Komenda policji otrzymała informację, że Rada nie podjęła uchwały w sprawie lokalizacji wysypiska śmieci również organ Gminy nie wydał żadnej decyzji administracyjnej umożliwiającej mieszkańcom wysypywanie śmieci. Na terenie Gminy Warnice znajdują się trzy „dzikie wysypiska” śmieci jednak z powodów finansowych ich likwidacja nie jest możliwa. Zostały one uporządkowane oraz oznaczone tablicami informującymi o zakazie wysypywania śmieci.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński powiedział, że dzikie wysypiska są zewidencjonowane i ich ilość podana jest Urzędowi Wojewódzkiemu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Obecnie są sprawdzane umowy na wywóz śmieci. Trwa też postępowanie administracyjne w miejscowości Barnim względem firmy niemieckiej na terenie której znajduje się dzikie wysypisko śmieci. Jeżeli właściciel terenu nie będzie w stanie wskazać osoby, która wysypała śmieci, zostanie zobowiązany do uprzątnięcia terenu.

Zastępca Komendanta Czesław Fiałko powiedział, że jest ustawa, która zobowiązuje gminy do podjęcia uchwał w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, niektóre gminy różnie do tego podeszły. Gminy w których jest straż miejska bądź gminna poważnie potraktowały temat, w momencie kiedy strażnik gminny nałoży grzywną w formie mandatu karnego w związku z niedopełnieniem obowiązku wynikającego z braku umowy na wywóz nieczystości, pieniądze trafiają do gminy. Policja również zaczyna sprawdzać umowy dotyczące kanalizacji ponieważ większość miejscowości w gminie jest skanalizowanych. Osoby, które nie są podłączone do kanalizacji powinny mieć udokumentowane faktury, że przedsiębiorstwo wypompowuje nieczystości. Częstymi przypadkami są podłączenia do ujęcia burzowego. Przy współpracy z pracownikiem urzędu będą również sprawdzane umowy na podłączenia do kanalizacji.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński powiedział, że przy współpracy z gminą musi być również współpraca z firmą Wodociągi Zachodniopomorskie. W miejscowości Barnim zostało wykrytych 7 przypadków podłączenia się do kanalizacji burzowej. Na chwilę obecną osoby te nie są odcięte lecz mają wyznaczony termin na wykonanie projektów i podłączenie się do kanalizacji. Mnóstwo razy słyszał, kto jest nie podłączony do kanalizacji jednak nic nie można zrobić bez oficjalnego pisma.

Informację z Ochotniczych Straży Pożarnych od Komendanta Gminnego Andrzeja Piaseckiego odczytał Przewodniczący Rady, Komendant z uwagi na obowiązki zawodowe nie mógł uczestniczyć w sesji. Informacja o stanie porządku publicznego przygotowana od Ochotniczych Straży Pożarnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. 6. Informacja na temat kultury i sportu na terenie gminy stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński poinformował, że w informacji na temat sportu nie ma nic o biegach przełajowych, które odbyły się w Janowie oraz o turnieju „Błękitny patrol” pod patronatem Starosty pyrzyckiego i Wójta Gminy Warnice. Dzieci z gminy Warnice oraz sąsiednich gmin były przeszkolone z udzielania pierwszej pomocy. W turnieju tym dzieci ze szkoły z Warnic zajęły pierwsze miejsce. Jeżeli chodzi o majówkę, została podjęta decyzja o zmianie tradycji i zamiast majówki odbywać się będzie impreza w czerwcu. Po 2 czerwca będzie już wiadomo czy stowarzyszenie Bryza Reńsko zawiesi swoją działalność czy uprawnienia przekaże innemu podmiotowi.

 

Ad. 7. Radna Małgorzata Brząkała spytała się kiedy będzie naprawiana droga gminna w Wierzbnie.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński powiedział, że od Związku Plantatora Buraka Cukrowego gmina otrzymała 2 500 zł, 6 czerwca zbierze się zarząd Agrofirmy Witkowo, do której gmina również zwracała się o pomoc w ewentualnym użyczeniu sprzętu bądź rozgarnięciu materiału, miesiąc czerwiec, początek lipca to czas kiedy ta droga zostanie naprawiona. Jeżeli nie będzie pomocy ze strony Agrofirmy Witkowo, gmina będzie naprawiać ją środkami jakie są na to zaplanowane w budżecie.

 

Ad. 8. Przewodniczący komisji przedstawili wypracowane stanowiska na komisjach.

Radny Maciej Banicki spytał się o zwrot kosztów dla sołtysów przyjeżdżających po kwitariusz. Obecnie PKS już prawie nie istnieje, są inni przewoźnicy świadczący usługi. Czy będzie zasadne stosowanie przewoźnika PKS.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński zaproponował dodanie zapisu „lub innego przewoźnika publicznego” i przegłosowanie tego zapisu.

Radny Marek Wancisiewicz spytał się o §5 ust. 4 w projekcie uchwały, w którym mowa jest o dłuższej nieobecności sołtysa, jego obowiązki pełni zastępca sołtysa. W Obrytej gdzie zastępcą sołtysa jest pracownik gminy czy może on przychodzić na obrady sesji i czy będzie mu się należeć dieta.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński powiedział, że dieta w takiej sytuacji będzie się należeć. Powody zmiany tej uchwały były dwa: po pierwsze Regionalna Izba Obrachunkowa zarzuciła, że wiceprzewodniczący nie ma diety miesięcznej; po drugie w momencie zapraszania sołtysów na zebrania organizowane przez wójta dieta im się nie należała.

Sołtys miejscowości Wójcin Renata Szydłowska spytała się kto ustalał kwotę diet dla sołtysów.

Przewodniczący Rady Marek Brodowski odpowiedział, że jakby diety zmieniało się sołtysom, również trzeba byłoby zmienić diety radnym. W tym roku każdy zdaje sobie sprawę, z tego jaki budżet jest, nad zmianą diet można zastanowić się pod koniec roku, kiedy będą trwać prace nad projektem budżetu na przyszły rok.

Za poprawką zgłoszoną przez Zastępcę Wójta było 14 radnych.

Za projektem uchwały było 14 radnych.

Uchwała Nr VII/37/2011 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad. 9. Zastępca Wójta Waldemar Lubiński powiedział, że prosiłby o zabieranie głosu jako pierwszy nad projektami uchwał, wskazałby zmiany do poszczególnych uchwał i dlaczego powinny one zostać naniesione.

Przewodniczący Rady Marek Brodowski powiedział, że nie widzi w tym problemu jednak procedury są takie, że każdy projekt uchwały powinien zostać być odczytany.

Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska wypracowane na komisjach.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński poinformował, że zmiany w uchwale dotyczący zmiany ustawy. Podyktowane są wprowadzeniem utylizacji sprzętu elektrycznego.

Za projektem uchwały było 14 radnych.

Uchwała Nr VII/38/2011 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad. 10. Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska wypracowane na komisjach.

Radny Bogdan Skoczek spytał się o uzasadnienie, mowa w nim o zmianach przyjętych przez radę służby zdrowia działającą przy SG ZOZ, które stanowią załącznik do uzasadnienia, a przy uzasadnieniu brak jest tego załącznika.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński przeprosił ze strony urzędu za brak tego załącznika. Poinformował, że chodzi o dwie rzeczy: po pierwsze, od dwóch lat nie istnieje już przychodnia w Starym Przylepie, a nadal figurowała w statucie; po drugie, pozostałe zmiany zostały wprowadzone na prośbę Kierownika SG ZOZ Andrzeja Matysika, a dotyczą usług medycznych. Pytanie jakie padło na komisjach odnośnie opieki nocnej i świątecznej, w tej chwili opiekę tą świadczy przychodnia przy Luxpolu jak również szpital w Pyrzycach, mieszkańcy mogą sobie wybrać z której placówki chcą skorzystać.

Za projektem uchwały było 14 radnych.

Uchwała Nr VII/39/2011 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad. 11.Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska wypracowane na komisjach.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński powiedział, że uchwała, która dzisiaj podlega zmianie była podejmowana z uwagi na wyprostowanie sytuacji ze stowarzyszeniem z Obryty. Na zebraniu z sołtysami w dniu 16 maja wynikło, że stowarzyszenie na jakie została podjęta uchwała nigdy nie powstało, ci sami ludzie utworzyli stowarzyszenie Jaskółka.

Za projektem uchwały było 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Uchwała Nr VII/40/2011 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad. 12.Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska wypracowane na komisjach.

Radny Bogdan Skoczek powiedział, że komisja rolnictwa i rozwoju była za projektem uchwały, jednak na komisji padła sugestia aby przy ustalaniu opłat stawki dla mieszkańców gminy oraz młodzieży szkolnej były niższe niż dla innych osób, przy ustalaniu cen aby było zróżnicowanie na mieszkańców gminy jak i na młodzież szkolną.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński powiedział, że do tej pory mieszkańcy gminy płacili 20 zł za godzinę niezależnie od ilości osób, osoby spoza gminy płaciły 150% stawki podstawowej. Stawki te nie były zmieniane od kiedy istnieje hala gimnastyczna. Przyjezdni płacą 30 zł korzystając z hali w Warnicach natomiast w Stargardzie stawki sięgają kwot 100 zł. Do tej pory kwoty za wynajęcie hali zostały przyjęte zarządzeniem wójta co jest niezgodne z prawem, to rada ma prawo do uchwalania regulaminu, w którym upoważnia wójta do ustalenia stawek. Według Zastępcy Wójta stawki powinny być ustalone przy współudziale rady, po powrocie Pani Wójt mogłaby z dniem 1 lipca wprowadzić zarządzeniem nowy cennik.

Za projektem uchwały było 14 radnych.

Uchwała Nr VII/41/2011 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. 13. Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska wypracowane na komisjach.

Radny Bogdan Skoczek powiedział, że z uzasadnienia wynika, że Kierownik SG ZOZ zakwestionował prawną możliwość wydzierżawienia budynku. Według radnego prawną możliwość wydzierżawienia może zakwestionować nadzór wojewody. Na ostatniej sesji rada podjęła uchwałę o wydzierżawieniu pomieszczeń przychodni Kierownikowi SG ZOZ. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że Kierownik ze wcześniejszych ustaleń wycofuje się i kwestionuje podjętą uchwałę. Jeżeli nadzór nie zakwestionuje podjętej uchwały, rada powinna podtrzymać swoją decyzję i nie zmieniać zdania. Powinna zostać możliwość wydzierżawienia tych pomieszczeń za większą bądź mniejszą kwotę. Jeżeli rada uchyli wcześniej podjętą uchwałę ulegnie sugestiom Kierownika. Natomiast jak nadzór uchyli podjętą uchwałę, problem rozwiąże się sam. Według radnego projekt uchylający uchwałę nie powinien zostać przyjęty przez radnych.

Przewodniczący Rady Marek Brodowski powiedział, że jest takiego samego zdania co radny Skoczek. Uchwała została podjęta na wniosek Zastępcy Wójta. Pan Kierownik wyraził zgodę na zapłatę z tytułu dzierżawy. Z uwagi, że doszukał się w przepisach w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, że nie można wydzierżawiać ośrodka zdrowia, który jest budynkiem gminnym kierownikowi jednostki, budynek powinien zostać oddany nieodpłatnie. W związku z tym, że w każdej chwili można uchylić wcześniej podjętą uchwałę, radziłby poczekać na decyzję z nadzoru wojewody. Pan Matysik powołał się na przepisy o zakładach opieki zdrowotnej, że samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje samodzielnie, przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami. Jeżeli byłby to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej wtedy można oddać w użytkowanie ze stosowną opłatą za użytkowanie ośrodka. Według Przewodniczącego Rady uchwała albo źle została przygotowana, że teraz chce się ją wycofać, a jeżeli została źle przygotowana, niezgodnie z przepisami wtedy nadzór wojewody sam ją zakwestionuje.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński powiedział, że byłoby dobrze gdyby to on pierwszy zabrał głos i powiedział o przepisie na którym bazowała radczyni, w myśl którego to rada gminy ustala zasady wydzierżawiania i użytkowania lokali gminnych. Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo, że uchwała zostanie uchylona wójt powinien wnieść o jej uchylenie. Temat został wywołany z dwóch powodów: po pierwsze, na temat czynszu rozmowy z Kierownikiem były prowadzone trzy miesiące temu, przez trzy miesiące do czasu podjęcia uchwały nie było ze strony Kierownika żadnych zmian do ustaleń jakie zapadły. Po podjęciu przez radę uchwały została zakwestionowana wysokość czynszu, nie było innego wyboru, stąd dzisiejszy projekt uchwały. Organem prowadzącym SG ZOZ jest rada gminy i to rada ma bezpośrednie przełożenie na Kierownika ZOZ. Drugim organem jest społeczna rada służby zdrowia, która na swoim zebraniu jednomyślnie wyraziła krytyczne nastawienie w stosunku do działalności SG ZOZ. Na społecznej radzie służby zdrowia zostanie opracowana ankieta dotycząca oceny funkcjonowania ZOZ, przy współudziale sołtysów zostanie ona rozpropagowana wśród mieszkańców, a wyniki zostaną przedłożone radzie. Jeżeli chodzi o projekt uchwały tak samo może być z nim jak z uchwałą dotyczącą utworzenia straży gminnej, z uwagi na brak środków wójt nie może jej wykonać, rada powinna się zastanowić czy tą uchwałę również uchylić bądź podjąć inną decyzję. Podjęcie uchwały i upoważnienie wójta do decyzji, których nie może wykonać powoduje nie wywiązanie się z obowiązków służbowych.

Sołtys miejscowości Warnice Teresa Suliga powiedziała, że na zebraniu wiejskim mieszkańcy dowiedzieli się na temat ankiet o pracy przychodni. Z uwagi, że w zebraniach nie uczestniczy zbyt wielu mieszkańców, powstały plotki, od poprzedniej przewodniczącej rady Marii Rzadkowskiej mieszkańcy dowiedzieli się, że zamierzenia są do zmiany kierownika SG ZOZ. W związku z tym Pani sołtys nie zgadza się na rozniesienie ankiet, ponieważ mieszkańcy zrozumieją, że to ona chce zmienić kierownika przychodni.

Przewodniczący Rady Marek Brodowski powiedział, że to do społecznej rady służby zdrowia należy decyzja czy zmieniać kierownika czy też nie. Rada obecnie rozpatruje czy uchylić wcześniej podjętą uchwałę czy też nie.

Za projektem uchwały nie był nikt z radnych, 7 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.

Uchwała nie została podjęta.

 

Ad. 14. Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska wypracowane na komisjach.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński poinformował, że chodzi o podniesienie stawek, które uderzą w monopolistów na rynku czyli w ENEĘ i TP.

Za projektem uchwały było 14 radnych.

Uchwała Nr VII/42/2011 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Ad. 15. Skarbnik Ryszard Ligocki zawnioskował do radnych, aby przegłosować tą uchwałę. Zmiany dotyczą przedszkola jak również finansowania radcy prawnego. Z wydatków zostanie ściągnięte 69 000 zł, które radni odrzucili nie przyjmując pod obrady Wieloletniego Planu Finansowego.

Radny Bogdan Skoczek zawnioskował aby z projektu uchwały zostały wyciągnięte dwa działy 600 i 700.

Skarbnik Ryszard Ligocki powiedział, żeby suma w dziale 700 została wycofana tylko po stronie wydatków.

Za zmianą wprowadzoną do projektu uchwały było 14 radnych.

Za projektem uchwały było 14 radnych.

Uchwała Nr VII/43/2011 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Ad. 16Zastępca Wójta Waldemar Lubiński przedstawił informację z prac pomiędzy sesjami. Na samym początku sprawozdania poprosił aby informacja ta od następnej sesji była na samym początku w porządku obrad sesji, z uwagi, że większość pytań do wójta zostanie wyjaśniona na samym początku sesji. Zakończył się już prawie remont ogrodzenia cmentarza w Warnicach, podziękowania należą się Pani Brzezińskiej za nieodpłatne użyczenie prądu. Remont został wykonany przez pracowników na robotach publicznych. Na jednym z zebrań powstała informacja, że bardzo dużo środków zostało wydanych na ten remont, dla wyjaśnienia na materiały zostało wydanych około 1 500 zł. Z tych środków zostało zakupione 40 l farby, 2 worki wapna oraz kilka tarcz do szlifierki kątowej. Jeżeli chodzi o chodniki jest szansa, że firma Drogbud naprawi chodniki. Jedyny wariant do przyjęcia jest taki, że w tym samym czasie będzie wykonywany remont chodnika w jednej miejscowości, a w innej będzie budowany chodnik. Jeżeli nie dojdzie do porozumień sprawa zostanie oddana do sądu, konsekwencją tego będzie zakwestionowanie umowy. Poprawiła się współpraca ze spółką wodociągową, problem w Wójcinie nie powinien już się pojawić tak samo jak na Przysiółku. Z informacji jakie dotarły do urzędu w Warnicy zostało zamontowane urządzenie o nazwie Ferox, które ma rozwiązać problem brzydkiego zapachu. Firma Wodociągi Zachodniopomorskie zadeklarowała również chęć modernizacji oczyszczalni w Barnimiu. Jeżeli chodzi o przetarg na kanalizację do Wierzbna, specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowuje Pan Łągiewka jako podmiot zewnętrzny i jest też on odpowiedzialny za przetarg. Natomiast jeżeli chodzi o place zabaw, w budżecie gminy na ten rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 10 placów zabaw było zagwarantowanych 120 000 zł. Najtańszy plac nie licząc na niego dokumentacji to kwota 19 000 zł z drzewa sosnowego, który wymaga szczególnej konserwacji. Trzeba wyjaśnić, że place zabaw nie były planowane w każdej miejscowości. Dokumentacja została opracowana na 5 placów zabaw, na Zaborsko i Wójcin, gdzie zostały napisane wnioski o dofinansowanie i obecnie oczekuje się na ich rozpatrzenie, w miejscowości Kłęby gdzie następuje zmiana przekwalifikowania działki, w miejscowości Reńsko zostało zlecone wykonanie placu zabaw w technologii najtańszej, natomiast w miejscowości Cieszysław okazało się, że plac zabaw został zaprojektowany na działce na której jest ujęcie wody pitnej. W chwili obecnej została wstrzymana sprzedaż działki w Cieszysławiu na której będzie planowana budowa placu zabaw. Obecnie zostały wykoszone drugi raz boiska gminne za wyjątkiem boiska na Przysiółku, które jest użyczone Panu Pniewskiemu. Zostały przeprowadzone zebrania wiejskie w sprawie reaktywowania spółki wodnej. Zainteresowanie ze strony rolników było różne. Efektem tych spotkań są ustalenia, że spółka najprawdopodobniej pozostanie. Został rozstrzygnięty przetarg na wydzierżawienie lokalu w Domu Strażaka, do przetargu zgłosiły się dwie osoby.

Radny Bogdan Skoczek spytał się o place zabaw, o realną cenę na 10 placów zabaw.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński powiedział, że patrząc na realia, zagwarantowanych powinno być około 200 000 zł na place zabaw nie licząc dokumentacji. Obecny Wieloletni Plan Finansowy, który został wycofany z porządku obrad, nie zawierał aktualnej ceny na place zabaw, miał on na celu wprowadzenie 69 000 zł na remont dachu. O konkretnych środkach na place zabaw będzie można rozmawiać w momencie rozstrzygnięcia przetargu na kanalizację oraz gdy rozstrzygnie się sprawa z chodnikami.

Radny Bogdan Skoczek spytał się kiedy będzie realny termin rozmów nad aktualnymi danymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński powiedział, że w chwili obecnej zlecone jest wykonanie projektów i całej dokumentacji jeżeli chodzi o pozostałe place zabaw. Środki na to wyniosą około 20 000 zł, które zostaną ściągnięte ze 120 000 zł zaplanowanych na place. Realnym terminem tych zmian jest jesień. W tym roku realnie powstanie jeden plac zabaw. Może zostać zlecone wykonanie wszystkich placów zabaw, jednak ich wykonanie odbyłoby się na gwiazdkę. Aby zwiększyć środki na place zabaw musi być już znana kwota przeznaczona na kanalizację.

Radny Bogdan Skoczek spytał się czy nie wiedząc ile wyniesie gminę kanalizacja, można wziąć środki z obligacji na remont dachu.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński powiedział, że wybierając między placami zabaw, a dachem, który może się zawalić, wybierze remont dachu. Jednak decyzja należy do radnych.

Sołtys miejscowości Wojcin Renata Szydłowska spytała się czy nie można zrezygnować z zakupu estrady i 53 000 zł przeznaczyć na remont.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński powiedział, że na zakup sceny został złożony wniosek o dofinansowanie, żeby został on zdjęty z planu, musi być zgoda zebrania wiejskiego na zmianę planu odnowy miejscowości i decyzja rady gminy.

Skarbnik Ryszard Ligocki powiedział, że powinniśmy trzymać się tego co zostało uchwalone w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej 30 grudnia 2010 r. W obydwu dokumentach na place zabaw jest kwota 120 000 zł, rada może poprosić o więcej. Place zabaw powinny być zrobione za tą kwotę, jeżeli zabraknie wtedy radni powinni się zastanowić skąd dołożyć na to zadanie.

 

Ad. 17Przewodniczący Rady Marek Brodowski poinformował, że otrzymał wyniki z kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński powiedział, że wyniki z kontroli są informacją publiczną, miały one zostać przedstawione na następnej radzie kiedy będzie już obecna Pani Wójt. Wyniki kontroli wskażą, z którego miejsca Pani Wójt rozpoczyna swoją prace. Każdy z radnych i sołtysów otrzyma kserokopie wyników. Na poprzedniej sesji zastępca spotkał się ze stwierdzeniem ile jeszcze można mówić „bo poprzedni wójt”. Patrząc na projekty uchwał jakie kierowane są pod obrady rady, uzasadnienia powinny rozpoczynać się od słów „bo poprzedni wójt” patrząc chociażby na ustalone opłaty za halę sportową, stowarzyszenie z Zaborska, które nie powstało po diety sołtysów. Przy następnej kontroli może nie będzie idealnie bo tak nigdy nie jest chodzi o to żeby było lepiej niż poprzednio.

Przewodniczący Rady Marek Brodowski powiedział, że wpłynął do rady projekt uchwały od Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Patrząc na projekt uchwały, według radnych rozpoczęła się już gra polityczna przed wyborami. Od podejmowania takich decyzji są posłowie, a nie radni. Radni stwierdzili, że nie będą zajmować się projektem uchwały i nie będą odpowiadać Prezesowi PiS jako rada.

Radny Marek Wancisiewicz spytał się czy stowarzyszenie z Obryty uzyska dostęp do remizy w sobotę, czy ustalenia są nadal aktualne.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński powiedział, że ta sprawa jest już rozwiązana. Pan Michalak zobowiązał się otworzyć pomieszczenie w sobotę od godz. 10:00.

Sołtys miejscowości Wójcin Renata Szydłowska poprosiła aby od następnej sesji były wyłączane lub ściszane telefony.

Sołtys miejscowości Kłęby Emilia Werstak powiedziała, że otrzymała skargę na przewoźnika firmy Polbus, która dowozi dzieci do szkoły. Kierowca wysadził jedno dziecko w Wójcinie, twierdząc, że do Kłębów nie opłaca mu się jednej osoby wieźć.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński poinformował, że zostanie wystosowane pismo o wyjaśnienie tej sytuacji.

Sołtys miejscowości Warnice Teresa Suliga spytała się kto w urzędzie odpowiada za pracowników na robotach publicznych.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński powiedział, że zgodnie z regulaminem powinien zajmować się Pan Jerzy Mroczek, z uwagi że nie do końca radził sobie z tymi osobami, odpowiada za nich Pan Michał Pasiak. Jeżeli osoby te będą potrzebne w jakiejś miejscowości, powinno to być zgłoszone do Pana Michała z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Sołtys miejscowości Barnim Paulina Stępień poprosiła o wystosowanie pisma do zarządu dróg wojewódzkich o postawienie na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z powiatową w Barnimie lustra, co ułatwiłby zjazd kierowcą na drogę powiatową.

Przewodniczący Rady Marek Brodowski odpowiedział, że sprawa ta jest już znana radzie. Problem ten był poruszany w poprzedniej kadencji.

Zastępca Wójta Waldemar Lubiński poinformował radnych, że wszystkie interwencje poruszane przez radnych bądź sołtysów trafiają do zarządu dróg wojewódzkich i powiatowych, z tego co wiadomo droga w Barnimiu została naprawiona, jeżeli chodzi o postawienie przystanku koło przychodni w Warnicach odpowiedź jeszcze nie wpłynęła do urzędu.

 

Ad. 18Prowadzący obrady Pan Marek Brodowski Przewodniczący Rady – wobec wyczerpania porządku obrad – zamknął obrady sesji Rady Gminy Warnice o godz. 15:05.

 

Przewodniczący Rady

 Marek Brodowski

 

Protokołowała

Urszula Kacperska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Kacperska 17-06-2011 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Kacperska 17-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-06-2011 13:08