Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Gminnej Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Warnicach

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/78/1473/Akt.pdf

Uchwała Nr VII/41/2011

Rady Gminy Warnice

z dnia 26 maja 2011 roku

 

 

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Gminnej Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Warnicach

 

          Na podstawie art. 400 ust 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEJ HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W WARNICACH

 

          § 1. 1. Hala sportowa stanowi własność komunalną Gminy Warnice.

          2. Hala sportowa administrowana jest przez Urząd Gminy Warnice.

 

          § 2. 1.Hala sportowa zwana dalej „halą” służy do przeprowadzania zajęć, imprez sportowych i kulturalnych w tym rozgrywek sportowych.

          2. Zajęcia w hali odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.

          3. Do dyspozycji uczestników zajęć i innych form korzystania z zajęć oddaje się szatnie oraz toalety.

 

          § 3. 1.Hala czynna jest:

1)poniedziałek – piątek 8.00 – 20.00.

2)sobota i niedziela w razie organizowania turniejów gminnych.

3)w razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.

          2. W dni powszednie od 8.00 – 15.00 hala nieodpłatnie udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Warnicach i młodzieży Szkoły Podstawowej w Starym Przylepie.

          3. W pozostałych godzinach i dniach hala udostępniona jest grupom zorganizowanym i osoba fizycznym.

 

          § 4. 1.Za korzystanie z hali pobierane są opłaty.

          2. Do ustalenia opłat za korzystanie z hali oraz zwolnień z opłat Rada Gminy Warnice upoważnia Wójta Gminy.

 

          § 5. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą Dyrektora Gimnazjum w Warnicach.

 

          § 6. Z hali korzystać mogą:

1)dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod nadzorem pełnoletniego opiekuna;

2)kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera;

3)zakłady pracy instytucje  i organizacje;

4)osoby fizyczne;

5)osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas imprez sportowych i kulturalnych, z udziałem publiczności.

 

          § 7. Z hali nie mogą korzystać osoby:

1)których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających;

2)z przeciwwskazaniami lekarskimi do uczestniczenia w zajęciach sportowo – rekreacyjnych.

 

          § 8. Obowiązkiem osób korzystających z hali oraz prowadzących zajęcia jest w szczególności:

1)punktualnie rozpoczynanie i kończenie zajęć;

2)zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie;

3)pozostawienia okryć zewnętrznych i obuwia w szatni;

4)założenie właściwego stroju oraz obuwia sportowego czystego o podeszwie miękkiej nie pozostawiającego podczas używania zabrudzeń, rys itp;

5)przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych oraz przestrzeganiu przepisów BHP, p.poż. i porządkowych;

6)utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych;

7)niezwłoczne opuszczenie hali po zakończeniu zajęć;

8)podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracownika odpowiedzialnego za funkcjonowanie hali.

 

          § 9. Na terenie hali obowiązuje zakaz:

1)wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, palenia tytoniu;

2)wnoszenia na halę fajerwerków, materiałów pirotechnicznych, pojemników do rozpylania gazu, butelek, puszek;

3)wieszania się na obręczach i konstrukcjach do gier zespołowych;

4)korzystania z uszkodzonego sprzętu i wyposażenia;

5)wprowadzania zwierząt.

 

          § 10. W czasie zajęć, zawodów lub imprez organizator jest zobowiązany przestrzegać regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystających z hali.

 

          § 11. Zajęcia sportowe, zawody lub imprezy odbywają się w obecności nauczyciela, instruktora, trenera lub organizatora. Wejście grupy odbywa się za jego zgodą.

 

          § 12. Dyrektor Gimnazjum w Warnicach lub osoba upoważniona mają prawo kontrolować przestrzegania porządku w zakresie użytkowania obiektu, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z hali. Wszystkie osoby przebywające w hali są zobowiązane do podporządkowania się ich zakazom.

 

          § 13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z hali niezależnie od ewentualnego skierowania na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

          § 14. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi, trenerowi, organizatorowi lub obsłudze hali.

 

          § 15. Administrator hali zastrzega sobie prawo do występowania na drodze cywilno - prawnej z roszczeniami o zrekompensowania wszelkich wyrządzonych szkód w stosunku do osób, które te szkody spowodowały lub przyczyniły się do ich powstania.

 

          § 16. Za przedmioty pozostawione w szatniach administrator hali nie odpowiada.

 

          § 17. 1.Dyrektor Gimnazjum w Warnicach zastrzega sobie prawo zmian harmonogramu korzystania z hali.

2.Zmiana harmonogramu wymaga powiadomienia strony oraz podania przyczyny.

 

          § 18. Do korzystania z hali uprawnione są osoby lub grupy osób, które dokonały opłat według obowiązującego cennika oraz przestrzegają ustalonych zasad w regulaminie, a także przed wejściem na halę okażą osobie uprawnionej potwierdzony dowód wpłaty.

 

          § 19. Skargi, zażalenia i wnioski należy składać do Dyrektora Gimnazjum lub do Wójta Gminy Warnice.

 

          § 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

          § 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

                                                           PrzewodniczącyRady

                                                              Marek Brodowski 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Kacperska 02-06-2011 08:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jerzy Mroczek 26-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Urszula Kacperska 28-03-2012 12:36