Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na 2011 rok

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/48/823

Uchwała Nr III/10/2010

Rady Gminy Warnice

z dnia  30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warnice na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 8.194.134 zł, z tego:

 1. dochody bieżące - 8.141.134 zł,
 2. dochody majątkowe -  53.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 10.394.134 zł, z tego:

 1. wydatki bieżące - 7.941.134 zł,
 2. wydatki majątkowe - 2.453.000 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 2.200.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. sprzedaży papierów wartościowych - 2.100.000 zł,
 2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 100.000 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

 1. przychody - 2.400.000 zł,
 2. rozchody - 200.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie - 10.400 zł,
 2. celowe w kwocie - 18.600 zł,

z przeznaczeniem na:

 1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 18.600 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 2. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7)
w kwocie - 36.440 zł, z tego:

 1. w ramach pozostałych wydatków - 36.440 zł.

§ 8. 1.Ustala się dochody w kwocie - 55.000 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 41.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 14.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9.Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty  - 300.000 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.100.000 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 200.000 zł,

§ 10.Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
 2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 4) w kwocie - 93.000 zł,

§ 12.Upoważnia się Wójta do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
 2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bak prowadzący obsługę budżetu gminy,
 5. udzielania:

a. zaliczek doraźnych pracownikom, na koszty podróży służbowych oraz na pokrycie drobnych wydatków,

b. zaliczek stałych na cały rok budżetowy dla pracowników, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki – do wysokości nieprzekraczającej przeciętnej kwoty miesięcznych wydatków. Na podstawie uznanych rachunków pokrywa się pełną kwotę należności.

§ 13.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady

Marek Brodowski 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Kacperska 10-01-2011 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Ligocki 10-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Urszula Kacperska 28-03-2012 12:51