Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Procedury usuwania drzew i krzewów

PROCEDURY USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW

    Usunięcie drzew liczących powyżej 5 lat lub krzewów wymaga zezwolenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (względnie konserwatora zabytków w przypadku terenów zabytkowych). Nawet jeśli są to samosiejki lub rośliny obumarłe. Na zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne zezwolenie nie jest wymagane. Wniosek w sprawie może złożyć każdy posiadacz nieruchomości. Jeżeli jednak ów posiadacz nie jest właścicielem, to ma obowiązek dołączyć do wniosku zgodę właściciela.
Wyjątki. Istnieje kategoria drzew nie objętych tymi wymogami: to np. drzewa owocowe, drzewa młodsze niż 5 lat, itp. Opłat za usuwanie drzew - wymagane zezwolenie - nie pobiera się m. in. w przypadku zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów, usuwania drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub ich mieniu, drzew obumarłych, usuwania topól o obwodzie powyżej 100 cm (mierzonym na wysokości 130 cm od ziemi) jeżeli zostaną zastąpione innymi nasadzeniami drzew.
OPŁATY
• zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
• opłaty ustawowe uregulowane są Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 października 2005r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006.

Ubiegający się o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów władający terenem powinien złożyć wniosek do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Warnice; tel. 091 561-28-90 zawierający:
• dane dotyczące gatunku drzewa;
• obwód pnia drzewa (mierzony na wysokości 130 cm od podłoża) lub w przypadku krzewów - powierzchnię porośniętą krzewami w m2 - jeżeli drzewo ma więcej niż jeden pień, opłata za usunięcie będzie obliczana za każdy pień oddzielnie;
• przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzewy;
• przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewów - na planie sytuacyjnym lub wykonanym szkicu (osoby fizyczne) - należy zaznaczyć drzewo lub krzew do wycięcia;
• dokument stwierdzający prawo dysponowania terenem.
Przy usuwaniu zieleni w związku z inwestycją, dodatkowo potrzebne są: kopia prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; ocena oddziaływania na środowisko - do zapoznania się z jej treścią; projekt zieleni w fazie projektu budowlanego, zawierający inwentaryzację zieleni z gospodarką zielenią; projekt zagospodarowania terenu zieleni.
Forma załatwienia: decyzja Wójta Gminy Warnice.

OPŁATY ZA LEGALNE USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
    
    Obowiązek wnoszenia opłat za usuwanie drzew lub krzewów wynika z art. 84 ustawy o ochronie przyrody. Istnieje katalog zwolnień i wyłączeń z opłat wymieniony w art. 86 ustawy o ochronie przyrody. Stawki opłat za usunięcie drzew kalkuluje się w zależności od obwodu pnia i tempa jego przyrostu, rodzaju i gatunku drzewa a także w zależności od kosztów produkcji poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Pewne znaczenie odgrywa też czynnik terytorialny. W odniesieniu do krzewów i terenów zielonych opłaty za usunięcie krzewów wynikają z powierzchni pokrytej krzewami lub zielenią. Stawki opłat są waloryzowane o wskaźnik CPI, przyjęty w ustawie budżetowej na kolejny rok budżetowy i publikowany w Monitorze Polskim, (zwaloryzowane stawki są publikowane). Egzekwowanie należności z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, sposób naliczania karnych odsetek, odbywa się na zasadach identycznych jak w przypadku innych należności publicznoprawnych, przy czym dopuszcza się czasowe zawieszenie pobrania należności wynikające z możliwości zachowania przez drzewo żywotności po upływie trzech lat od momentu np. jego uszkodzenia, a także - możliwość kompensowania opłat nakładami na odtworzenie zieleni w innym miejscu (art. 84 ust 6) - dotyczy budowy dróg publicznych.

KARY ZA USUWANIE LUB NISZCZENIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ NISZCZENIE TERENÓW ZIELONYCH

    Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest władny wymierzyć administracyjną karę pieniężną za usuwanie bez zezwolenia drzew i krzewów lub niszczenia terenów zieleni.
Ustawodawca wymienia trzy sytuacje uprawniające do nałożenia kary administracyjnej, a przy okazji dające podstawę do zróżnicowania terminów jej wyegzekwowania:
• zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów przy okazji niewłaściwego wykonywania robót ziemnych lub używania sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz stosowania środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,
• usuwanie drzew lub krzewów bez zezwolenia,
• zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, drzew lub krzewów.
Termin płatności kary w przypadku pierwszym może być odroczony na okres 3 lat jeżeli stopień uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich żywotności oraz możliwości odtworzenia korony drzewa i jeżeli posiadacz nieruchomości podjął działania w celu zachowania żywotności tych drzew lub krzewów. W przypadku spełnienia tego warunku kara jest umarzana. Działanie z premedytacją tj. usunięcie kłody i wykarczowanie pnia daje prawo do skalkulowania należnej kary od podstawy wyliczenia opłaty powiększonej o 50%. Kary można również uniknąć w przypadku zniszczenia trawników i kwietników (tereny zieleni). Warunkiem jest odtworzenie zieleni w następnym sezonie wegetacyjnym.
Wysokość kary pieniężnej za usuwanie bez zezwolenia drzew i krzewów (art. 88 ustawy o ochronie przyrody) to trzykrotność odpowiednio należnej opłaty, a w przypadku niszczenia terenów zieleni - stawka opublikowana jest w stosownym obwieszczeniu Ministra Środowiska (M.P. Nr 44, poz. 779). Kary podobnie jak opłaty są waloryzowane wskaźnikiem CPI. Mogą też być ściągane z odsetkami przymusowo w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Sprawy trybu nakładania kar administracyjnych reguluje odrębne rozporządzenie Ministra Środowiska.
Jeżeli sprawcy wycięcia drzew bez zezwolenia nie zostali ustaleni, karę płaci władający nieruchomością - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. IV SA 193/03). Zgodnie z art. 47e ustawy o ochronie przyrody, władający nieruchomością obowiązany jest do utrzymywania we właściwym stanie drzew oraz krzewów rosnących na danej nieruchomości. Nie ma znaczenia, że spółdzielnia, wspólnota, właściciel nie jest w stanie ustalić, kto wyciął drzewa, nie jest istotne czy teren jest ogrodzony czy też nie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 06-04-2010 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Ostrowska 06-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2010 14:06