Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół XXI Sesji Rady Gminy Warnice z dnia 30 września 2008 roku

BRG – 0052 A
Protokół
XXI Sesji
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 września 2008 roku
(posiedzenie Rady Gminy w Domu Strażaka w Warnicach)


Obrady XXI Sesji Rady Gminy Warnice V kadencji (2006 – 2010) otworzyła o godz. 11:07 Maria Rzadkowska Przewodnicząca Rady stwierdzając jednocześnie quorum, uprawniające Radę do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu uczestniczyło 12 Radnych (zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu), skład rady to 15 radnych.
W obradach uczestniczył Wójt Ireneusz Szymański, Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński, Komendant Policji Marek Lenkiewicz, Komendant Straży Miejskiej Waldemar Gretka, Prezes W.M.Pomtor Czesław Kmieciak, Sekretarz Gminy Aneta Kremer – Seredyńska, Podinspektor ds. księgowości Renata Górecka – Kowalewska, Zastępca Kierownika USC Irena Michno.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad.
Wójt złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż 3 lata. Rada wyraziła już zgodę na wydzierżawienie ale części komunikacyjnej. Z planu przestrzennego wynika, że na tej części nic nie da się zrobić. Obecny projekt uchwały odnosi się do kawałka plaży o przeznaczeniu usługowym. 15 arów byłoby pod: usługi, cześć gastronomiczną, część na deski surfingowe, część na toalety.
Radny Roman Piwoni, był za tym aby ten projekt uchwały wprowadzić na kolejną sesję. Komisja zajęłaby się bardziej tym projektem uchwały, sprawdzeniem jaka to działka.
Radny Bogdan Skoczek powiedział, że były rozmowy na temat tego projektu uchwały i nie ma potrzeby odkładania go na następną sesję.
Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 11 radnych, 1 był przeciwko.

Porządek obrad wyglądał następująco:
1. Otwarcie obrad
2. Stwierdzenie quorum
3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad
4. Informacja o straży miejskiej (zaproszony Komendant Policji)
5.Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Warnice z dnia 12 września 2008 roku
6.(Projekt nr 57/08) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kierownika USC w Warnicach
7.(Projekt Nr 59/08) Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim
8.(Projekt nr 58/08) Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2008 rok
9.(Projekt Nr 60/08) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż 3 lata
10.Informacja wójta z prac pomiędzy sesjami
11.Informacja z wykonania budżetu gminy Warnice za I półrocze 2008 roku
12.Informacja z przygotowania szkół do nowego roku szkolnego (informacja przygotowana przez komisję socjalną)
13.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych
14.Wolne wnioski
15.Zakończenie obrad

Ad. 1, 2, 3
jw.

Przewodnicząca Rady Maria Rzadkowska wraz z Wójtem Ireneuszem Szymańskim pożegnali Prezesa W.M.Pomtor Pana Kmieciaka, który w tym roku przeszedł na emeryturę.

Ad. 4 Wójt poinformował radnych, że z inicjatywy burmistrza padł pomysł aby rozszerzyć straż miejską również na ościenne gminy. Roczny koszt dla naszej gminy na dotowanie straży to kwota 60 000 złotych. Jeszcze w tym roku gmina musiałaby zaplanować na straż kwotę 25 000 złotych.
Komendant Policji Marek Lenkiewicz powiedział, że gmina Warnice jest jedną z najbardziej bezpiecznych gmin. Najbardziej niebezpieczne są w gminie drogi. Na trasie Stargard – Pyrzyce dochodzi do wielu wypadków samochodowych z tego powodu zostały postawione znaki informujące o zmniejszeniu prędkości. W każdy poniedziałek o godz. 11:00 jest spotkanie zespołu zadaniowego, poruszane są sprawy odnośnie bezpieczeństwa. Policja jest zadowolona ze współpracy ze strażą miejską. Organizowane są wspólne patrole straży miejskiej i policji.
Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński przedstawił inicjatywę utworzenia międzygminnej straży. W pierwszej połowie tego roku Rada Gminy Pyrzyce podpisała uchwałę o współpracy między gminą Przelewice. Gmina Lipiany jest również zainteresowana taką strażą. Do zadań straży należy: dbanie o porządek, bezpieczeństwo, utrzymanie ładu, utrzymanie bezpieczeństwa na drogach publicznych. Do dbania o bezpieczeństwo na drogach został zakupiony fotoradar. Pierwszoplanową sprawą, działaniem jest utrzymanie porządku, strażnicy zwracają uwagę na zaniedbane posesje, dbają o szeroko pojętą estetykę i porządek. W tym roku potrzebne są środki finansowe w wysokości 25 000 od każdej z gmin. Na dzień dzisiejszy są umundurowani strażnicy brak jest odpowiedniego samochodu z odpowiednią klatką. Przelewice oraz Pyrzyce podjęły już uchwałę o straży międzygminnej.
Komendant Straży Miejskiej Waldemar Gretka powiedział, że Gmina Pyrzyce podjęła uchwałę o utworzeniu straży międzygminnej. Poinformował, że w Gminie Przelewice taka uchwała również została podjęta. Na ręce Pana Wójta złożą stosowny projekt uchwały, projekt porozumienia. Komendant powiedział, że do końca października wszystkie gminy musiałyby wpłacić kwotę 25 000, z powodu:
1) (wszystkie 5 gmin oprócz Gminy Pyrzyce)
2) zakupu samochodu (bus z klatką) do przewozu osób nietrzeźwych, zwierząt, (w tym roku na terenie Pyrzyc zostało wyłapanych 80 sztuk zwierząt bezpańskie psy, koty, lisy, konie).
Porozumienie zakłada przejęcie obowiązków straży międzygminnej od 1 stycznia 2009. Za te 25 000 do końca roku zakupione byłyby:
- samochód,
- zatrudnienie ludzi,
- przeszkolenie ludzi,
- zakup sprzętu komputerowego (do obróbki zdjęć z fotoradaru).
Fotoradar nie jest stawiany często na drogach z uwagi, iż nie są w stanie obrobić tylu zdjęć. Fotoradar stał przez 7 godzin w miejscowości Okunica i zrobił 170 zdjęć, koszt fotoradaru to 189 100 złotych. Pyrzyce zakupiły go na raty. Pierwszy raz został postawiony 20 czerwca. Jest już zrobionych 1700 zdjęć.

Godz. 11:30 na sesję przybył Pan Jerzy Mroczek podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

60 000 złotych może być płatne w ratach – jest to bieżące utrzymanie straży (płace, paliwo, materiały biurowe).
Komendant powiedział, że mandaty nałożone na terenie naszej Gminy w 100% zostaną zwrócone do naszego budżetu.
Pozostała działalność straży: wydawanie pouczeń, do 95% to pouczenia, 5% stanowią mandaty, nie biorąc pod uwagę mandatów z fotoradaru. Na terenie Pyrzyc sprawdzane są umowy na odprowadzanie nieczystości. Pyrzyce nie przeznaczają w tym roku środków ponieważ struktury straży miejskiej są już w Pyrzycach, miasto pozyskało środki na samochód. Samochód. Gmina Pyrzyce zobowiązuje się do utrzymania budżetu w 2009 roku na wysokości budżetu za 2008 rok (244 000 złotych). Do każdej gminy, która podpisze porozumienie będą przysyłane sprawozdania finansowe. Straż będzie podlegała radzie miejskiej w Pyrzycach. Straż będzie w każdej raz w tygodniu, dni będą zmieniane, nikt oprócz komendanta nie będzie wiedział, które to dni. Po sugestii Wójta Przelewic straż w jednym dniu może być w kilku gminach po kilka godzin i znów pojawić się w tych samych gminach w następnym dniu aby mieszkańcy nie pomyśleli, że jak straż już była to w danym tygodniu już się nie pojawi. Godziny pracy straży to 11:00 do 19:00 na dzień dzisiejszy. Z rana mało co się dzieje, planowane są w przyszłości nocki w porozumieniu z komendantem policji. Na terenie Pyrzyc utworzone zostały wspólne patrole straży z policją w centrum miasta i koło szkół.
Przewodnicząca Rady Maria Rzadkowska spytała się czy straż będzie również przyjeżdżać na wezwania.
Komendant Straży Miejskiej Waldemar Gretka powiedział, że będzie grupa interwencyjna, która będzie jeździć na wezwania.
Radna Lilia Szełemej spytała się ilu jest zatrudnionych strażników i ilu będzie jeszcze zatrudnionych.
Komendant Straży Miejskiej Waldemar Gretka powiedział, że dodatkowo będzie zatrudnionych 3 funkcjonariuszy, 2 osoby cywilne (do obróbki zdjęć), 2 stanowiska komputerowe. Łącznie będzie 6 strażników, nie będą oni związani z pracą biurową, będą tylko w terenie. Straż będzie w stanie być raz w tygodniu w każdej z gmin. Zatrudnienie nowych osób będzie w drodze konkursu, na obszarze wszystkich gmin, które podpiszą porozumienie. W komisji konkursowej będzie jeden pracownik z każdej gminy.

Ad. 5 Radni przyjęli protokół z XX sesji Rady Gminy Warnice bez odczytywania 12 głosami „za”.

Ad. 6 Przewodnicząca Rady Maria Rzadkowska poinformowała radnych, że Pani Irena Michno pełniła funkcję zastępcy kierownika USC od 1991 roku. Od trzech lat pracuje jako kierownik bez powołania.
Wójt Ireneusz Szymański poinformował radnych, że zmieniły się przepisy, kierownik usc musi mieć studia wyższe, Pani Irena Michno spełniała wszystkie wymogi formalne.
Radni w głosowaniu: 12 „za” podjęli uchwałę Nr XXI/134/2008.
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 7 Wójt poinformował radnych, że Stowarzyszenie co roku dostaje o 5% mniej, dlatego też zwrócili się z prośbą o dofinansowanie. Koszty zależą od liczby osób uczęszczających na zajęcia z danej Gminy.
Radni w głosowaniu: 12 „za” podjęli uchwałę Nr XXI/135/2008.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 8 Podinspektor ds. księgowości Pani Renata Górecka – Kowalewska wyjaśniła radnym zmiany do budżetu.
Radni w głosowaniu: 11 „za”, 1 „wstrzymujący się” podjęli uchwałę Nr XXI/137/2008.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 9 Wójt wyjaśnił radnym, że część działki nie będzie sprzedana tylko wydzierżawiona na 9 lat. Zagospodarowaniem plaży w Wierzbnie musi zająć się profesjonalista. Domki letniskowe nie mogą być postawione ze względu na Naturę 2000. Można jedynie zrobić boisko do piłki siatkowej, pole namiotowe, pole na budki campingowe. Zostanie ogłoszony przetarg. Na dzień dzisiejszy jest jeden chętny do wydzierżawienia tej działki.
Radni w głosowaniu: 9 „za”, 3 „wstrzymujący się” podjęli uchwałę Nr XXI/136/2008.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 10 Informacja Wójta z prac pomiędzy sesjami stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 11 Informacja z wykonania budżetu gminy Warnice za I półrocze 2008 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 12 Informacja z przygotowania szkół do nowego roku szkolnego (informacja przygotowana przez komisję socjalną) stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 13 Radny Roman Piwoni powiedział, że są skargi na działania przychodni w Warnicach. Mieszkanka poszła zrobić EKG, pielęgniarki odmówiły zrobienia.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że są również uwagi do zapisów, często nie ma już wolnych miejsc.
Jest bałagan przy koszach, czy jest jakiś termin do uporządkowania śmieci.
Przystanki w gminie są brudne i brzydkie.

Ad. 14 Sołtys Zaborska Justyna Wochner spytała się kiedy będzie porządek na posesji Zaborsko 47. Kontener stał przez tydzień i odjechał pusty.

Wójt Ireneusz Szamański powiedział, że został zamówiony kontener dla tych mieszkańców, nikt jednak tych śmieci nie posprzątał. Jest powołana komisja ds. porządku w gminie, nie mogę nałożyć na mieszkańców mandatów, w takim przypadku przydałaby się straż gminna. Mieszkańcy wzywani są do podpisywania umów na wywóz nieczystości.
Obecnie trwa zapytanie o cenę na przystanki.

Radny Zbigniew Rożuk spytał się czy można zorganizować szkolenie w gminie na opryski i środki chemiczne.

Wójt Ireneusz Szamański odpowiedział, że nie widzi w tym problemu, gmina zorientuje się ile osób jest chętnych.

Ad. 15. Zakończenie obrad
O godz. 14:00 – prowadząca obrady Pani Maria Rzadkowska Przewodnicząca Rady Gminy – wobec wyczerpania porządku obrad – zamknęła obrady XXI sesji Rady Gminy Warnice.

                                   Przewodnicząca Rady
                                   Maria Rzadkowska

Protokół pisała:
Urszula Kacperska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 29-10-2008 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Kacperska 06-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Rożuk 29-10-2008 13:14