Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XIV/102/2008 Rady Gminy Warnice z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wierzbno położonego w Gminie Warnice


Uchwała Nr XIV/102/2008

Rady Gminy Warnice

z dnia 29 lutego 2008 roku

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wierzbno położonego w Gminie Warnice

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

STATUT SOŁECTWA WIERZBNO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Statut Sołectwa Wierzbno określa:

 1. nazwę i obszar Sołectwa,

 2. organizację i zakres działania Sołectwa i jego organów,

 3. zasady i tryb wyboru i odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej,

 4. gospodarkę majątkiem i mieniem powierzonym Sołectwu oraz gospodarkę finansową Sołectwa,

 5. zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością Sołectwa.

§ 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

 1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Warnice,

 2. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Warnice,

 3. Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Warnice,

 4. Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Wierzbno.

Rozdział II

Nazwa i obszar

§ 3. 1. Nazwa Sołectwa brzmi: Wierzbno.

2. Obszarem działania Sołectwa jest obręb geodezyjny Wierzbno.

Rozdział III

Organizacja Sołectwa i jego organów

§ 4. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i Statutu Gminy Warnice oraz niniejszego Statutu.

§ 5. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi samorząd mieszkańców wsi.

§ 6. Sołectwo jest z mocy prawa jednostką pomocniczą Gminy Warnice.

§ 7. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy przez swoje organy:

1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy Sołectwa,

2) Sołtysa jako organ wykonawczy Sołectwa.

§ 8. Działania Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 9. Rada Sołecka działa pod przewodnictwem Sołtysa.

§ 10. Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może być wybrany uprawniony mieszkaniec Sołectwa.

§ 11. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Gminy (4 lata).

§ 12. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.

Zakres działania Sołectwa i jego organów

§ 13. W zakresie realizacji zadań własnych Sołectwo działa samodzielnie zgodnie z zapisami niniejszego Statutu.

§ 14. Podstawowym zadaniem Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału, w realizacji zadań Gminy.

§ 15. Do zakresu działań Sołectwa należy w szczególności:

l) inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań własnych Gminy,

2) opiniowanie przedstawionych Sołectwu zagadnień dotyczących:

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

b) programów gospodarczych,

c) budżetu Gminy,

d) ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Sołectwa,

e) sieci przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy,

f) sieci dróg i placów gminnych oświetlenia ulic, przejść dla pieszych oraz rozmieszczenia przystanków transportu zbiorowego na terenie Sołectwa,

3) podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie:

a) zarządzania i korzystania, z mienia komunalnego przekazanego Sołectwu oraz rozporządzania dochodami z tego źródła,

b) określania przeznaczenia środków wyodrębnionych dla Sołectwa w budżecie Gminy na realizację jego zadań,

4) kształtowanie zasad współżycia społecznego.

Zebranie Wiejskie

§ 16. 1. Organem stanowiącym (uchwałodawczym) Sołectwa jest Zebranie Wiejskie zwane dalej „Zebraniem", grupujące mieszkańców Sołectwa, stale zamieszkujących na jego terenie oraz posiadających czynne prawo wyborcze, zwanych dalej „uprawnionymi". Uczestnik zebrania stale zamieszkujący, ale nie zameldowany na terenie Sołectwa, składa przewodniczącemu zebrania pisemne oświadczenie dotyczące faktu zamieszkiwania na tym terenie.

2. Prawo do udziału w zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa.

3. Zebranie jest zwoływane przez:

1) Sołtysa:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Rady Sołeckiej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 10 % mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu,

d) na wniosek Wójta lub Rady Gminy,

e) na wniosek radnego danej miejscowości,

2) upoważnionego członka Rady Sołeckiej wskazanego przez Radę Sołecką w razie uzasadnionej niemożności pełnienia swych obowiązków przez Sołtysa,

§ 17. 1. Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/5 uprawnionych.

2. W przypadku nieważności Zebrania z przyczyn, o których mowa w ust. 1, po 15 -tu minutach następuje powtórzenie Zebrania. Powtórzone Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych w nim uprawnionych uczestników.

§ 18. 1. Termin i miejsce Zebrania zwołujący podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.

2. Zebranie winno zostać zwołane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

3. Zebranie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy do roku.

§ 19. 1. Do kompetencji Zebrania należy:

1) zajmowanie stanowiska, wyrażanie opinii i występowanie z wnioskami w sprawach istotnych dla Sołectwa i jego mieszkańców,

2) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3) podejmowanie uchwał w sprawach zarządzania mieniem komunalnym oddanym Sołectwu w zarząd i do korzystania oraz rozporządzania dochodami z tego źródła,

4) uchwalanie rocznego planu finansowo - rzeczowego, rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,

5) dokonywanie okresowych kontroli działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,

6) ustalanie dla Sołtysa i Rady Sołeckiej zadań do realizacji między Zebraniami.

2. W celu przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 5 Zebranie może wyłaniać specjalne komisje.

3. Komisje, o których mowa w ust. 2 uprawnione są do:

 1. żądania wyjaśnień,

 2. przeglądania dokumentów,

 3. przeprowadzania oględzin.

§ 20. 1 Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.

2. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która

uzyskała największą ilość głosów ważnie oddanych. W przypadku równej ilości głosów „za" i „przeciw" decyduje głos osoby przewodniczącej Zebraniu w chwili głosowania.

3. Uchwały Zebrania powinny zawierać:

1) tytuł, datę oraz numer,

2) zwięzłą treść,

3) określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,

4) podpis osoby przewodniczącej Zebraniu i sekretarza Zebrania (protokolanta).

4. Uchwały Zebrania numeruje się od początku roku w kolejności ich podjęcia cyframi arabskimi łamanymi przez rok ich podjęcia. Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego.

5. Kopię każdej uchwały przekazuje się Wójtowi w terminie czternastu dni od jej podjęcia.

§ 21. l. Uchwały Zebrania wykonuje Sołtys przy pomocy Rady Sołeckiej lub organ, któremu powierza, się wykonanie uchwały.

2. O sposobie załatwienia spraw Sołtys informuje mieszkańców na Zebraniu lub w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Sołectwa.

3. Sołtys prowadzi zbiór protokołów i uchwał Zebrania.

§ 22. 1. Zebranie prowadzi Sołtys lub upoważniony przez niego członek Rady Sołeckiej. W przypadku gdy Sołtys nie może prowadzić zebrania i nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, Zebranie prowadzi członek Rady Sołeckiej wybrany przez Zebranie.

2. Osoby uprawnione do głosowania biorące udział w Zebraniu podpisują listę obecności. Lista obecności mieszkańców uprawnionych do głosowania powinna zawierać datę i miejsce Zebrania, liczby porządkowe, imiona i nazwiska osób, miejsce zamieszkania, podpis, a lista obecności innych osób (gości) liczby porządkowe, imiona i nazwiska oraz określenie ich stanowiska lub funkcji. Listy obecności stanowią załączniki do protokołów Zebrań.

§ 23. 1. W głosowaniu biorą udział jedynie uprawnieni mieszkańcy Sołectwa.

2. Wyniki głosowania bezzwłocznie ogłasza prowadzący Zebranie.

§ 24. W Zebraniu mogą brać udział: Wójt lub osoba przez niego upoważniona, członkowie Rady Gminy dla referowania spraw i udzielania wyjaśnień, przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad oraz inne osoby bez prawa do głosowania.

§ 25. 1. Z każdego Zebrania sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) datę, miejsce, godzinę Zebrania i oznaczenie, w którym terminie Zebranie się odbywa,

2) liczbę mieszkańców uprawnionych do głosowania, biorących udział w Zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza Zebrania, ewentualnie wybór przewodniczącego Zebrania,

3) zatwierdzony porządek obrad,

4) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania,

5) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz, sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych wniosków,

6) podjęte uchwały,

7) podpis przewodniczącego i sekretarza Zebrania.

2. Protokoły numeruje się w kolejności odbywanych Zebrań od początku roku cyframi arabskimi łamanymi przez rok ich odbycia. Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego.

3. Sołtys prowadzi zbiór protokołów. Jeżeli Zebranie prowadzi inna osoba niż Sołtys, przekazuje ona niezwłocznie podpisany protokół Sołtysowi.

§ 26. 1. Kopie protokołów w terminie 14 dni od odbycia Zebrania przekazuje się Wójtowi.

2. Każdy mieszkaniec Sołectwa ma prawo wglądu do protokołów, robienia z nich notatek oraz wyciągów.

Sołtys

§ 27. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.

§ 28. Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:

1) organizowanie i inicjowanie przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej,

2) zwoływanie Zebrań i przewodniczenie ich obradom z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 pkt 2 i § 22 ust. 1.

3) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz (także w sądzie) w sprawach dotyczących interesów Sołectwa,

4) przewodniczenie Radzie Sołeckiej,

5) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego dotyczących Sołectwa,

6) opiniowanie wszystkich wniosków mieszkańców Sołectwa o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności,

7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa,

8) stosowanie w ramach Sołectwa instrukcji kancelaryjnej i trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Wójta,

9) sporządzanie projektów planów finansowo-rzeczowych Sołectwa i przedkładanie ich do uchwalenia przez Zebranie,

10) wykonywanie innych, zadań należących do Sołtysa, z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między innymi w zakresie obronności i ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków,

11) zapewnienie obiegu informacji między organami Sołectwa i Gminy a mieszkańcami,

12) działanie stosowne do wskazań Zebrania, Rady Gminy i Wójta,

13) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,

14) występowanie wobec Zebrania z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji jego zadań,

15) współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań,

16) współpraca z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie organizacji spotkań z mieszkańcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa,

17) wykonywanie innych zadań, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Sołectwa,

18) terminowe wywieszanie ogłoszeń i dbałość o aktualność informacji prezentowanych na sołeckich tablicach ogłoszeniowych,

19) stosowanie się do poleceń Wójta wynikających z bieżącej działalności Gminy na rzecz mieszkańców,

20) nadzór nad przestrzeganiem czystości i porządku publicznego na terenie Sołectwa,

21) podejmowanie działań organizatorsko-wykonawczych i koordynujących, mających istotne znaczenie dla organizacji życia mieszkańców,

22) administrowanie mieniem gminnym i funduszami przekazanymi Sołectwu przez Gminę.

§ 29. Sołtys nie będący radnym może brać udział w sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach komisji Rady jeżeli został zaproszony przez przewodniczącego Rady Gminy lub przewodniczącego komisji. Może wówczas występować z głosem doradczym lecz bez prawa do głosowania.

§ 30. Na wnioski wpływające od Sołtysa w sprawach Sołectwa, Wójt odpowiada w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku. Jeżeli wniosek skierowany jest do Rady Gminy, Rada zajmuje stanowisko, wyraża opinię lub podejmuje inną uchwałę na jednej z dwóch najbliższych sesji i informuje o tym Sołtysa.

Rada Sołecka

§ 31. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczo - doradczy i wspomaga Sołtysa w realizacji jego zadań.

§ 32.1. Rada Sołecka składa się z 3 do 6 osób.

2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys w ramach liczby członków ustalonej w ust. 1.

§ 33. Rada Sołecka wybiera spośród siebie w głosowaniu jawnym zastępcę Sołtysa, który przejmuje obowiązki w razie nieobecności Sołtysa.

§ 34. 1. Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:

1) współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa,

2) zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach Sołectwa i przekazywanie ich Sołtysowi,

3) podejmowanie inicjatywy dotyczącej przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego Sołectwa,

4) pełnienie roli stałego komitetu czynów społecznych, w ramach udzielonych upoważnień przez Zebranie,

5) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców,

6) wyrażanie opinii w sprawach Sołectwa - między Zebraniami - w granicach upoważnienia udzielonego przez Zebranie,

7) współorganizowanie wykonania uchwał Zebrania,

8) występowanie do Wójta, Rady Gminy lub radnych o zwołanie Zebrania w przypadku uchylania się Sołtysa od swoich obowiązków,

9) występowanie do Sołtysa z wnioskiem o złożenie wyjaśnień w sprawach dotyczących jego działalności.

2. Rada Sołecka uchwala okresowe plany dla swojej działalności oraz dokonuje podziału pracy na poszczególnych członków Rady.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej winny odbywać się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Rozdział IV

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 35. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt w terminie 6 miesięcy po wyborze Rady Gminy z zastrzeżeniem § 47.

§ 36. 1. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, zwane dalej „Zebraniem Wyborczym" wyznaczając datę, godzinę, miejsce i przewodniczącego Zebrania Wyborczego.

2. Dzień Zebrania Wyborczego powinien przypadać nie później niż w 30 dniu po upływie kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 37. Informację o terminie i miejscu Zebrania Wyborczego, Wójt podaje do wiadomości mieszkańcom Sołectwa poprzez wywieszenie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Sołectwie, co najmniej 14 dni przed dniem wyborów i dodatkowo w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 38. 1. Zebranie Wyborcze otwiera i prowadzi - do czasu wyboru na przewodniczącego uprawnionego mieszkańca - Wójt lub osoba przez niego upoważniona, która stwierdza ważność Zebrania Wyborczego oraz zarządza wybór jego przewodniczącego.

2. Wybrany przewodniczący zarządza wybór sekretarza spośród uprawnionych mieszkańców uczestniczących w Zebraniu Wyborczym.

3. Do czasu wyboru sekretarza przebieg Zebrania Wyborczego protokołuje pracownik Urzędu Gminy.

4. Przewodniczącym Zebrania Wyborczego i sekretarzem nie może być kandydat na Sołtysa.

§ 39. 1. Zebranie Wyborcze ustala porządek obrad, w którym przewiduje się między innymi:

1) wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza,

2) sprawozdanie ustępującego Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za okres kadencji,

3) podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej,

4) wybór Sołtysa,

5) wybór Rady Sołeckiej.

2. W wyborach uzupełniających w porządku obrad ujmuje się między innymi:

1) uchwałę o wyborze komisji skrutacyjnej,

2) uchwałę bądź uchwały o wyborze odpowiednio Sołtysa, członka lub członków Rady Sołeckiej.

§ 40. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się oddzielnie.

3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

4. W przypadku równej liczby głosów uniemożliwiającej wybór Sołtysa, przeprowadza się drugie głosowanie ograniczając liczbę kandydatów do tych, którzy uzyskali największą równą liczbę głosów. Powyższą procedurę powtarza się do momentu wyłonienia osoby, która uzyskała największą liczbę ważnie oddanych głosów.

5. Jeżeli więcej niż jeden z kandydatów do Rady Sołeckiej uzyska równą liczbę ważnie oddanych głosów, a liczba miejsc w Radzie pozostałych do obsadzenia jest mniejsza niż liczba tych kandydatów, przeprowadza się drugie głosowanie ograniczając je do tych kandydatów. Procedurę powtarza się do momentu wyłonienia pełnego składu Rady.

§ 41. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-5 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników Zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

 2. przygotowanie kart do głosowania,

 3. ustalenie i podanie do wiadomości zebranym sposobu głosowania,

 4. przeprowadzenie głosowania,

 5. ustalenie wyników głosowania,

 6. sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,

 7. ogłoszenie wyników głosowania,

 8. niezwłoczne wywieszenie kopii protokołu przed wejściem do lokalu wyborczego.

3.Protokół głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji.

4. Komisja skrutacyjna wydaje karty do głosowania uprawnionym mieszkańcom Sołectwa opatrzone pieczęcią Rady Sołeckiej.

5. W razie wątpliwości co do tożsamości lub uprawnienia do udziału w głosowaniu komisja skrutacyjna rozstrzyga je w oparciu o przedłożony przez zainteresowaną osobę dokument tożsamości.

6. Po ogłoszeniu wyników wyborów przewodniczący Zebrania Wyborczego podaje do wiadomości zebranym treść podjętych uchwał o wyborze.

7. Karty do głosowania wykorzystane i niewykorzystane, protokoły komisji skrutacyjnej oraz inne dokumenty z wyborów komisja przekazuje Wójtowi niezwłocznie po zakończeniu wyborów.

§ 42. 1. Głosowanie przeprowadza się z pomocą kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Sołeckiej. Karty inne niż urzędowe są nieważne.

2. Za nieważny uważa się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” przy większej liczbie kandydatów niż miejsc do obsadzenia oraz nie postawiono znaku „x” przy żadnym kandydacie.

§ 43. 1. W ciągu 7 dni od daty wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, uprawniony mieszkaniec Sołectwa może wnieść protest przeciwko ważności wyborów.

2. Protest wnosi się na piśmie do Wójta.

3. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.

4. Protest wniesiony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 44. 1. Wójt rozpatruje protest w ciągu 14 dni po upływie terminu do wnoszenia protestów.

2. Wójt rozpoznając protest rozstrzyga o ważności wyborów.

3. W przypadku orzeczenia o nieważności wyborów Wójt wyznacza termin i zakres ponownych wyborów.

4. Do ponownych wyborów stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału IV.

§ 45. 1. Nowo wybrany Sołtys otrzymuje zaświadczenie o wyborze.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. l wydaje Wójt.

3. W ciągu 14 dni od dnia wyboru Sołtysa, ustępujący Sołtys przekazuje nowo wybranemu Sołtysowi wszystkie przedmioty i dokumenty niezbędne do pełnienia obowiązku Sołtysa.

Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

§ 46. l. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem i mogą być odwołani przez Zebranie przed upływem kadencji w przypadkach:

 1. jeżeli nie wykonują swoich obowiązków,

 2. naruszają postanowienia Statutu i uchwał Zebrań,

 3. działają na szkodę Sołectwa lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii mieszkańców Sołectwa,

 4. naruszają przepisy o gospodarce finansowej.

2. Z wnioskiem o odwołanie może zwrócić się do Zebrania:

 1. Wójt,

 2. 10 % uprawnionych mieszkańców,

 3. radny danej miejscowości,

 4. Rada Gminy.

3. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.

4. Uchwała o odwołaniu z zajmowanej funkcji podejmowana jest w głosowaniu tajnym i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów mieszkańców biorących udział w głosowaniu. Do zwołania Zebrania i ważności Zebrania stosuje się odpowiednio § 16 ust. 2 i 3, § 17, § 18 ust. 1 i 2 oraz § 22 ust. 1.

5. O terminie, czasie i miejscu Zebrania zawiadamia się zainteresowanych. Mogą oni bronić na nim swoich interesów.

6. Mandat Sołtysa lub Rady Sołeckiej wygasa w przypadku zrzeczenia się w formie pisemnej pełnienia funkcji przez Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

§ 47. W przypadku odwołania, ustąpienia lub wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub wszystkich bądź poszczególnych członków Rady Sołeckiej w trakcie kadencji - Wójt w terminie do 30 dni zarządza wybory uzupełniające, chyba że do końca kadencji zostało mniej niż 180 dni od daty odwołania, ustąpienia lub wygaśnięcia mandatu.

§ 48. W przypadku protestu wyborczego dotyczącego nieprawidłowości przeprowadzonych wyborów, organem rozstrzygającym jest Wójt, który po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje właściwe zarządzenie.

Rozdział V

Gospodarka majątkiem i mieniem gminnym

powierzonym Sołectwu oraz gospodarka finansowa Sołectwa

Gospodarka majątkiem i mieniem gminnym

§ 49. W przypadku przekazania przez Radę Gminy mienia gminnego organy Sołectwa upoważnione są do zarządzania i korzystania z tego mienia na zasadach określonych w Statucie Gminy oraz przepisach ogólnie obowiązujących w zakresie gospodarowania mieniem gminnym.

§ 50. 1. Organy Sołectwa zarządzając mieniem zobowiązane są do przestrzegania wymogów i zasad określonych przepisami prawa.

2. Mienie przekazane Sołectwu można wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadań Sołectwa.

3. Decyzje o przekazaniu składników mienia gminnego Sołectwu do korzystania podejmuje Rada Gminy w formie uchwały.

4. Przekazanie mienia, następuje protokolarnie po podjęciu przez Radę Gminy uchwały o przekazaniu.

5. Przekazanie mienia gminnego Sołectwu może nastąpić:

 1. na wniosek własny Sołectwa (Uchwałą Zebrania Wiejskiego),

 2. z inicjatywy Wójta.

6. Dochody pochodzące z wynajęcia składników mienia przekazanego Sołectwu stanowią dochód Sołectwa.

7. Dochody uzyskane z imprez organizowanych przez Sołectwo przeznaczane są na realizację zadań Sołectwa.

§ 51. 1. Sołectwu przyznaje się uprawnienia mieszczące się w zakresie zwykłego zarządu.

2. Do czynności zwykłego zarządu należy w szczególności:

 1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,

 2. zachowanie szczególnej staranności w utrzymaniu przekazanego mienia, jego ochrona oraz wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem.

Gospodarka Finansowa Sołectwa

§ 52. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

§ 53. 1.Fundusze Sołectwa tworzą środki wydzielone w budżecie Gminy.

2. Rada Gminy wyodrębnia w budżecie Gminy każdego roku środki finansowe do dyspozycji Sołectwa na jego wydatki bieżące, które powinny być wydatkowane i rozliczone do 15 grudnia każdego roku.

3. Ustalenie wysokości środków określonych w ust. 1 następuje przez pomnożenie liczby mieszkańców Sołectwa stale zamieszkujących na jego terenie w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego przez równowartość pieniężną 0,30 q żyta według ceny przyjętej do wymiaru podatku rolnego w roku poprzedzającym rok budżetowy.

4. W dyspozycji Sołectwa pozostają również środki finansowe pochodzące z wpływów z zarządzanego mienia. Z tych środków Sołectwo dokonuje drobnych bieżących remontów.

5. Fundusze Sołectwa mogą pochodzić również ze składek mieszkańców Sołectwa określonych przez Zebranie Wiejskie, darowizn oraz innych świadczeń na rzecz Sołectwa.

6. W budżecie Gminy mogą być przewidziane większe środki na potrzeby Sołectw.

7. W terminie do 31 sierpnia każdego roku Sołtys przedkłada Wójtowi wnioski Zebrania Wiejskiego w celu uwzględnienia ich w budżecie Gminy roku następnego.

8. Sołtys i Rada Sołecka mogą przekazać swoje środki na inny cel niż swego Sołectwa po uzgodnieniu z Wójtem.

§ 54. 1 Podstawę finansowej i rzeczowej działalności Sołectwa w danym roku budżetowym stanowi roczny plan finansowo-rzeczowy uchwalany przez Zebranie Wiejskie, którego projekt opracowuje Sołtys wraz z Radą Sołecką.

2. Zebranie Wiejskie może zmienić roczny plan finansowo-rzeczowy w zależności od potrzeb.

3. Sołtys jest zobowiązany przekazać Wójtowi Gminy roczny plan finansowo-rzeczowy Sołectwa na dany rok budżetowy, przyjęty przez Zebranie Wiejskie w terminie do dnia 15 marca. Powyższy obowiązek dotyczy również zmian do planu finansowo-rzeczowego, o których należy poinformować Wójta Gminy w terminie 10 dni od dnia uchwalenia zmian przez Zebranie Wiejskie.

§ 55. 1. Obsługa finansowa Sołectwa prowadzona jest przez księgowość Urzędu Gminy. Dokumenty związane z dokonaniem wydatków na rzecz Sołectwa przed akceptacją do wypłaty parafuje i opiniuje Sołtys.

2. Należność za dokonywane wydatki regulowana jest na podstawie faktur i rachunków, zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów.

3. Dochody i wydatki realizowane przez organy Sołectwa ujmowane są w księgowości Urzędu Gminy.

§ 56. Środki finansowe Sołectwa pochodzące z budżetu Gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w statucie i planie rzeczowo - finansowym Sołectwa, w szczególności na:

 1. zakup materiałów do przeprowadzenia we własnym zakresie drobnych napraw i remontów bieżących mienia przekazanego Sołectwu przez Gminę,

 2. zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Sołectwa,

 3. organizację imprez okolicznościowych, kulturalno - oświatowych i sportowych, a także konkursów i akcji mających na celu poprawienie stanu sanitarnego, porządku i estetyki Sołectwa (w tym zakup nagród),

 4. dofinansowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku letniego i zimowego,

 5. pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi,

Rozdział VI

Nadzór i kontrola

§ 57. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Wójt i Rada Gminy na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 58. 1. Organy Gminy oraz osoby przez nie upoważnione, uprawnione są do kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanego Sołectwu mienia oraz jego stanu technicznego. Mają również prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień.

2. Rada Gminy w każdym czasie może cofnąć Sołectwu zarząd przekazanego i nabytego ze środków pozostających w dyspozycji Sołectwa mienia komunalnego, jeżeli Sołectwo korzysta z niego niezgodnie z wymogami prawidłowej gospodarki (nie prowadzi remontów, doprowadza do dewastacji, nie sprawuje w sposób należyty zarządu i nadzoru oraz nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z posiadanego mienia) albo przekracza swoje uprawnienia w zakresie rozporządzania mieniem.

§ 59. Wójt i Rada Gminy jeżeli uzna, że uchwały i decyzje organów Sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im kompetencji lub są sprzeczne z prawem, wstrzymuje ich realizację, składa odpowiednie oświadczenie woli albo podejmuje inne niezbędne działania.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 60. Sołtys i Sołectwo używa pieczęci nagłówkowych i podpisowych o treści:

1) nagłówkowa:

RADA SOŁECKA W WIERZBNIE

Gmina Warnice

2) nagłówkowa:

SOŁTYS

SOŁECTWA WIERZBNO

Gmina Warnice

3) podpisowa:

SOŁTYS

Imię i nazwisko

§ 61. Rada Gminy ustala zasady przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej biorącym udział w sesjach Rady Gminy, komisjach, a także diet i zwrotu kosztów podróży dla Sołtysa za inne czynności związane z pełnioną funkcją.

§ 62. Sołtys zapewnia ochronę i przechowanie dokumentów Sołectwa (protokołów zebrań, uchwał, korespondencji, umów i innych) przez okres 5 lat (z zastrzeżeniem § 45 ust. 3), po tym czasie Sołtys protokolarnie przekazuje dokumenty Wójtowi.

§ 63. 1. Statut Sołectwu nadaje uchwałą Rada Gminy.

2. Spory między organami Sołectwa na tle interpretacji niniejszego Statutu, rozpatruje Rada Gminy.

3. Zmiany w statucie uchwala Rada Gminy:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na wniosek Wójta,

 3. na wniosek Zebrania Wiejskiego.

§ 64. Rada Gminy odrębną uchwałą dokonuje podziału Gminy na Sołectwa, określając ich nazwy i granice.

§ 65. 1. W roku 2008 środki finansowe, o których mowa w § 53 ust. 1 Rada Gminy wyodrębni zgodnie z § 53 ust. 3 na okres od 1 lipca do 31 grudnia.

2. Podstawę finansowej i rzeczowej działalności Sołectwa w roku 2008 stanowi plan finansowo - rzeczowy uchwalony przez Zebranie Wiejskie do 31 lipca, którego projekt opracowuje Sołtys wraz z Radą Sołecką.

3. Sołtys jest zobowiązany przekazać Wójtowi plan, o którym mowa w ust. 2 w terminie do 15 sierpnia 2008 roku.

§ 66. Uchwała podlega ogłoszeniu na terenie Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 67. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

17

Statut Sołectwa Wierzbno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 14-03-2008 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 14-03-2008 10:56