Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

Warnice, 07 stycznia 2020 roku

 

WÓJT GMINY W WARNICACH
OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko urzędnicze

ds. księgowości budżetowej

 

I. Nazwa i adres jednostki:


Urząd Gminy Warnice

Warnice 66

74-201 Warnice


II. określenie stanowiska urzędniczego:

- stanowisko ds. księgowości budżetowej.

- 1 etat – pełny wymiar czasu pracy  

 

III. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

a) jest obywatelem polskim,

b) ukończyła 18 rok życia i ma  pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c) posiada wykształcenie wyższe,

d) nienaganną opinię,

e) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku  urzędniczym,


IV. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o rachunkowości,
 2. znajomość ustawy o finansach publicznych,
 3. znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 4. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 5. znajomość obsługi programów komputerowych, w tym programów księgowych,
 6. minimum 1 rok stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku.

VI a. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

            Praca wykonywana będzie na stanowisku pracy wyposażonym w programy komputerowe w budynku Urzędu Gminy Warnice, Warnice 66. Praca w systemie jednozmianowym na podstawie umowy o pracę.

 

 

 

VI b. Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

ds. obsługi księgowości budżetowej obejmuje w szczególności:

 • dekretowanie dokumentów księgowych Urzędu i Jednostki organizacyjnej Gminy – OPS według Zakładowego planu kont oraz obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
 • prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej jednostki budżetowej według planu kont Urzędu i ośrodka Pomocy Społecznej,
 • prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Gminy według planu kont dla budżetu,
 • współdziałanie z właściwymi Urzędami Skarbowymi w zakresie planowania dochodów budżetowych,
 • prowadzenie ewidencji analitycznej rozrachunków z pracownikami OPS i Urzędu,
 • prowadzenie ewidencji analitycznej rozrachunków publiczno-prawnych dotyczących Urzędu i Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • prowadzenie ewidencji planu wydatków oraz zmian dotyczących danego roku,
 • sporządzanie sprawozdań jednostkowych z wykonania budżetu jednostki budżetowej (sprawozdań kwartalnych, półrocznych, rocznych a także sprawozdań z zadań zleconych Rb-50),
 • współpracowanie w opracowywaniu projektów uchwał w sprawie budżetu Gminy oraz projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie,
 • informowanie na bieżąco Skarbnika  o zaistniałych przekroczeniach planowanych wydatków,
 • prowadzenie kont rozrachunkowych i syntetycznych do środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • udział w komisjach inwentaryzacyjnych,
 • wykonywanie innych poleceń służbowych Wójta i bezpośrednio przełożonych osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w Urzędzie.

 

 

VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie),
 4. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych zakładów pracy,
 7. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 8. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. referencje, opinie,
 11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższą treścią:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Warnice na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, publ. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Warnice”,

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Warnice.

 

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopertach osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Warnicach lub pocztą na adres:

Urząd Gminy w Warnicach,

74-201 Warnice  66.

Dotyczy naboru na stanowisko:

ds. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ.

w terminie  do  dnia 22 stycznia 2020 roku do godz. 15.00.

(UWAGA: liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Warnice).

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP www.bip.warnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

Wójt

/ - / Alina Werstak

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Warnice

 

Zgodnie z przepisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego w dalszej części RODO, informujemy, że

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Warnice jest Wójt Gminy Warnice. Dane Urzędu: Warnice 66, 74-201 Warnice, NIP: 853-124-62-93, tel: 91 578 32 84 e-mail:  sekretariat@warnice.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Warnice, jest nim Pan Grzegorz Grenda, adres e-mail: iod@warnice.pl
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast inne dane w tym dane do kontaktu  na podstawie zgody  art. 6 ust.1 lit. a RODO (wyrażona przez Państwa zgoda, która może być odwołana w dowolnym czasie)
 4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje przede wszystkim informacje zawarte w art. 221. § 1 Kodeksu pracy. Są to dane identyfikujące osoby: imię nazwisko, obywatelstwo, datę urodzenia, dane adresowe i teleadresowe, informacje o wykształceniu.  Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w § 1, także innych danych osobowych pracownika jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy lub jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie upoważnionym podmiotom na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji. W pozostałych przypadkach  będziemy przetwarzać dane w okresie od wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:

- prawo dostępu do treści danych,

- prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

- prawo wniesienia skargi do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest   niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 2. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Do pobrania w załączniku: kwestionariusz osobowy (plik PDF)

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 07-01-2020 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Góral-Rożuk 07-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Rożuk 16-03-2020 12:06