Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu i archiwum zakładowego

Warnice, 20 listopada 2019 roku

 

WÓJT GMINY W WARNICACH
OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko urzędnicze

ds. obsługi sekretariatu i archiwum zakładowego

 

I. Nazwa i adres jednostki:


Urząd Gminy Warnice

Warnice 66

74-201 Warnice


II. określenie stanowiska urzędniczego:

- stanowisko ds. obsługi sekretariatu i archiwum zakładowego.

- 1 etat – pełny wymiar czasu pracy  

 

III. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

a) jest obywatelem polskim,

b) ukończyła 18 rok życia i ma  pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c) posiada wykształcenie średnie,

d) nienaganną opinię,

e) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku  urzędniczym,


IV. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

b) znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

b) znajomość instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

c) obowiązkowość, rzetelność, dyspozycyjność,

d) minimum 1 rok stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku.

VI a. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

            Praca wykonywana będzie na stanowisku pracy wyposażonym w programy komputerowe w budynku Urzędu Gminy Warnice, Warnice 66. Praca w systemie jednozmianowym na podstawie umowy o pracę.

 

 

VI b. Inne informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

ds. obsługi sekretariatu i archiwum zakładowego obejmuje w szczególności:

 

w zakresie obsługi sekretariatu:

 1. prowadzenie kancelarii Urzędu (przyjmowanie korespondencji z poczty, rejestrowanie korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych oraz wysyłanie korespondencji),
 2. prowadzenie ewidencji przesyłek wartościowych,
 3. przekazywanie oznakowanej korespondencji na poszczególne stanowiska pracy,
 4. prowadzenie spraw związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów w Urzędzie,
 5. prowadzenie ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu,
 6. prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych,
 7. wystawianie oraz prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
 8. dbanie o aktualizację wywieszanych materiałów na tablicy informacyjnej przy sekretariacie,
 9. wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora oraz wyroków i postanowień sądu podlegających podaniu do publicznej wiadomości,
 10. prowadzenie ewidencji pieczęci i pieczątek Urzędu,
 11. prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta,
 12. przekazywanie do realizacji zarządzeń i decyzji Wójta według właściwości na poszczególne stanowiska pracy,
 13. organizowanie obiegu informacji,
 14. sporządzanie zestawień i analiz na potrzeby Wójta,
 15. obsługiwanie centrali telefonicznej i faksu oraz nadzór nad urządzeniem wielofunkcyjnym (kserokopiarką),
 16. obsługa kancelaryjno – biurowa,
 17. prowadzenie ewidencji kopii umów zawieranych przez Gminę i Urząd,
 18. współpraca ze stanowiskiem d.s informacji niejawnych w zakresie obiegu dokumentów niejawnych, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Urzędu,
 19. wnioskowanie o wypłatę diet sołtysów,
 20. wykonywanie innych poleceń Wójta i przełożonych.

w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego:

 1. dbanie o należyty stan zasobów archiwalnych,
 2. przeprowadzanie okresowego brakowania akt,
 3. nadzór nad prawidłowym i terminowym przyjmowaniu dokumentacji archiwalnej z poszczególnych stanowisk pracy.

 

 

VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie),
 4. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych zakładów pracy,
 7. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 8. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. referencje, opinie,
 11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższą treścią:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Warnice na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, publ. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Warnice”,

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Warnice.

 

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopertach osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Warnicach lub pocztą na adres:

Urząd Gminy w Warnicach,

74-201 Warnice  66.

Dotyczy naboru na stanowisko:

ds. obsługi sekretariatu i archiwum zakładowego.

w terminie  do  dnia 06 grudnia 2019 roku

(UWAGA: liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Warnice).

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP www.bip.warnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

   Wójt
/-/ Alina Werstak

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Warnice

 

Zgodnie z przepisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego w dalszej części RODO, informujemy, że

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Warnice jest Wójt Gminy Warnice. Dane Urzędu: Warnice 66, 74-201 Warnice, NIP: 853-124-62-93, tel: 91 578 32 84 e-mail:  sekretariat@warnice.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Warnice, jest nim Pan Grzegorz Grenda, adres e-mail: iod@warnice.pl
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast inne dane w tym dane do kontaktu  na podstawie zgody  art. 6 ust.1 lit. a RODO (wyrażona przez Państwa zgoda, która może być odwołana w dowolnym czasie)
 4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje przede wszystkim informacje zawarte w art. 221. § 1 Kodeksu pracy. Są to dane identyfikujące osoby: imię nazwisko, obywatelstwo, datę urodzenia, dane adresowe i teleadresowe, informacje o wykształceniu.  Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w § 1, także innych danych osobowych pracownika jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy lub jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie upoważnionym podmiotom na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji. W pozostałych przypadkach  będziemy przetwarzać dane w okresie od wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:

- prawo dostępu do treści danych,

- prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

- prawo wniesienia skargi do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest   niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 2. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania

Do pobrania w załączniku: kwestionariusz osobowy

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 21-11-2019 14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Góral-Rożuk 20-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Rożuk 16-03-2020 12:05