Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i lokalowej, gospodarki nieruchomościami, transportu.

Warnice, 02 kwietnia 2019 roku

 

WÓJT GMINY W WARNICACH
OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej i lokalowej, gospodarki nieruchomościami, transportu.

 

 

I. Nazwa i adres jednostki:


Urząd Gminy Warnice

Warnice 66

74-201 Warnice


II. określenie stanowiska urzędniczego:

- stanowisko ds. gospodarki komunalnej i lokalowej, gospodarki nieruchomościami, transportu.

- 1 etat – pełny wymiar czasu pracy

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

a) jest obywatelem polskim,

b) ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c) posiada wykształcenie wyższe,

d) nienaganną opinię,

e) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,


2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,

b) znajomość ustawy o gospodarce komunalnej i lokalowej,

c) znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

d) dyspozycyjność,

e) mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,

f) minimum 3 lata stażu pracy.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

ds. gospodarki komunalnej i lokalowej, gospodarki nieruchomościami, transportu obejmuje w szczególności:

 

 1. przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy,
 2. administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy, w tym:
  a) ewidencjonowanie zasobów mieszkaniowych,

b) wymiar czynszu i innych opłat za lokale mieszkalne i użytkowe,

 1. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących wynajmowania lokali mieszkalnych, programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym oraz ustalania czynszów za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
 2. przekazanie wysokości czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe do referatu finansowego w celu wprowadzenia do systemu informatycznego,
 3. prowadzenie spraw związanych z zamianą lokali,
 4. realizowanie spraw wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o własności lokali,
 5. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem lokali mieszkalnych oraz spraw związanych z zarządem nieruchomościami wspólnymi,
 6. prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej,
 7. regulowanie uprawnień do lokalu osób pozostałych w nim po śmierci najemcy,
 8. sprawowanie nadzoru administratora zasobu mieszkaniowego w zakresie:
  a) polityki remontowej,

b) stanu technicznego i eksploatacji budynków,

c) okresowej oceny utrzymania zasobów mieszkaniowych we właściwym stanie technicznym i sanitarno- porządkowym oraz zachowania bezpieczeństwa pożarowego,

 1. realizowanie wyroków sądowych w sprawach lokalowych oraz dotyczących samowoli lokalowych,
 2. współpracowanie z samodzielnym stanowiskiem ds. obrony cywilnej w zakresie zabezpieczenia miejsc zakwaterowania dla ludności z ewakuacji doraźnej terenów zagrożonych i dotkniętych klęskami żywiołowymi,
 3. współpracowanie ze stanowiskiem pracy ds. inwestycji, budownictwa i zamówień publicznych oraz ze stanowiskiem ds. planowania przestrzennego i remontów w zakresie realizacji powierzonych zadań, a w szczególności poprzez udział w przygotowywaniu przetargów i umów na wykonanie robót inwestycyjnych, bądź remontowych obiektów stanowiących mienie Gminy,
 4. gospodarowanie i zarządzanie gruntami komunalnymi, w tym zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, przygotowywanie dokumentów do ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, wydzierżawienie, najem nieruchomości komunalnych,
 5. przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zbycia nieruchomości komunalnych na rzecz osób fizycznych i prawnych, w tym:

a) ustalanie ceny nieruchomości komunalnych, po uprzednim określeniu wartości i udziałów w nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych,
b) opracowywanie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, w szczególności oddawania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości komunalnych,

 1. przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących nabywania nieruchomości przez Gminę,
 2. prowadzenie spraw dotyczących opłat za nieruchomości gruntowe oraz aktualizowanie tych opłat,
 3. prowadzenie spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, w tym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 4. przygotowywanie projektów decyzji ustalających opłaty za nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą właścicieli, w przypadku wzrostu wartości tych nieruchomości w związku z uchwalaniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 5. przygotowywanie dokumentacji do urządzenia ksiąg wieczystych oraz do wprowadzania w nich zmian,
 6. prowadzenie rejestru użytkowników wieczystych gruntów oraz kontrolowanie zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
 7. przygotowywanie wniosków i zaświadczeń o wpis lub wykreślenie hipoteki,
 8. prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem gruntów, prawem pierwokupu nieruchomości oraz scalaniem i wymianą gruntów,
 9. prowadzenie spraw związanych z wyceną nieruchomości oraz sporządzaniem operatu szacunkowego,
 10. sporządzanie projektów umów dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych,
 11. prowadzenie ewidencji umów i dzierżawy,
 12. prowadzenie kontroli w zakresie wykonania umów i dzierżawy,
 13. zakup i rozliczanie zużycia opału dla Urzędu i pozostałych zasobów Gminy, dla których sprzedawana jest energia cieplna,
 14. sprawowanie nadzoru nad palaczami CO, konserwatorami oraz pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
 15. zakup paliwa;
 16. kontrola zużycia paliwa i tachografów;
 17. nadzór nad przeglądami technicznymi pojazdów;
 18. nadzór nad pracownikami (prowadzenie pełnej dokumentacji: kart drogowych, tachografów, rozliczanie, kontrolowanie pracy, czasu pracy, zaopatrzenie w narzędzia, potwierdzenia odbioru wymienionych środków, itp.):

a) kierowcy autobusu szkolnego;

b) kierowcy samochodu typu BUS;

c) sprzątaczki;

 1. wykonywanie innych poleceń Wójta i przełożonych w zakresie funkcjonowania Urzędu.


4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie),
4) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5) kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych zakładów pracy,
7) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

8) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
10) referencje, opinie,

11) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższą treścią: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Warnice na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, publ. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Warnice”,

12) Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Warnice.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopertach osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Warnicach lub pocztą na adres:

 

Urząd Gminy w Warnicach, 74-201 Warnice 66.

Dotyczy naboru na stanowisko:

ds. gospodarki komunalnej i lokalowej, gospodarki nieruchomościami, transportu.

w terminie do dnia 19 kwietnia 2019 roku

(UWAGA: liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Warnice).

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP www.bip.warnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

Wójt
/-/ Alina Werstak

 

 

Do pobrania w załączniku: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik PDF)

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Warnice

 

 Zgodnie z art.6 i art.12,13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Warnice jest Prezydent Wójt Gminy Warnice. Dane Urzędu: Warnice 66, 74-201 Warnice, tel: 91 578 32 84 e-mail:  sekretariat@warnice.pl.

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Grzegorz Grenda, e-mail iod@warnice.pl.

3) Dane osobowe kandydata zawarte w ofercie pracy na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa, w szczególności art. 221 § 1 Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych, w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Urzędzie Gminy Warnice oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.

4) Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane:

a) Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) Podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe Administratora danych.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z regulacji prawnych, w tym Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Warnice. Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydatów, którzy uzyskali rekomendację do zatrudnienia będą umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy – zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.

6) Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody należy złożyć pisemne oświadczenie o wycofaniu zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.

7) Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 03-04-2019 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Góral-Rożuk 02-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Rożuk 03-04-2019 14:47