Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 18 z dnia 4 lipca 2003 r.


Zarządzenie Nr 18/2003

Wójta Gminy w Warnicach

z dnia 4 lipca 2003 roku

w sprawie: zakładowego planu kont

Na podstawie art. 10 ust. l pkt 3 z dnia 29 września 1994 r. ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) zarządzam co następuje:

§1

Gmina i jednostki budżetowe jako organ finansowy są obowiązane prowadzić rachunkowość budżetową zgodnie z planem kont syntetycznych i zasadami ich funkcjonowania ustalonymi w załączniku nr l do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752).

§2

Dla Budżetu Gminy ustala się wykaz kont księgi głównej stanowiący załącznik nr l i jednostek budżetowych stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§3

Przyjmuje się także zasady funkcjonowania kont dla Budżetu Gminy stanowiące załącznik nr 3 i jednostek budżetowych stanowiące załącznik nr 4 do Zarządzenia.

§4

Przyjmuje się zasady prowadzenia i budowania kont analitycznych dla jednostek budżetowych stanowiące załącznik nr 5 do Zarządzenia.

§5

Przyjmuje się wykaz zbiorów komputerowych stanowiących księgi rachunkowe dla Budżetu Gminy i jednostek budżetowych stanowiących załącznik nr 6 do Zarządzenia.

§6

Dla jednostek budżetowych określa się zasady ochrony danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów stanowiące załącznik nr 7 do Zarządzenia.

§7

1. Ewidencję analityczną środków trwałych o wartości 3.500 zł, a także środków trwałych o wartości niższej, a zaliczanych do konta 011 prowadzi się ilościowo-wartościową w programie środki trwałe z podziałem według miejsc użytkowania z wyszczególnieniem osób materialnie odpowiedzialnych oraz grup rodzajowych klasyfikacji środków trwałych.

2. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia w cenie zakupu od 50 zł do 3.500 zł oraz o wartości niższej składników majątkowych typu: meble dywany, sprzęt radiotechniczny o okresie używalności poniżej l roku ewidencjonuje się na koncie 013 w ujęciu ilościowo-wartościowym. Na koncie tym nie ewidencjonuje się składników majątkowych typu: zabawki, sprzęt kuchenny, narzędzia gospodarcze, które to są ujmowane w ewidencji ilościowej.

3. Składniki majątkowe o wartości poniżej 50 zł ujmowane są w ewidencji ilościowej.

§8

1. Materiały zakupione do działalności inwestycyjnej, a także zapasy materiałowe typu opał podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 310 z wyszczególnieniem osób materialnie odpowiedzialnych według miejsc użytkowania.

2. Materiały biurowe i piśmienne podlegają zaliczeniu do konta bezpośrednio po zakupie, ujmowane są w ewidencji ilościowej w dziale organizacyjnym, a dotyczące placówek podległych Urzędowi Gminy w tychże placówkach.

§9

Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie kosztów rodzajowych według podziałek klasyfikacji budżetowej.

§10

Książki w bibliotekach publicznych, szkolnych, ewidencjonuje się ilościowo-wartościowo według miejsc użytkowania i osób materialnie odpowiedzialnych. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w bibliotekach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 1077, z 2001 r. Nr 74, poz. 793).

§11

Ewidencję podatków i opłat prowadzi się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatkowych i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 50, poz. 511, z 2000 r. Nr 122, poz. 1332).

§12

l. Zmiany do niniejszego zakładowego planu kont wynikające z przedmiotowych zmian w obowiązujących przepisach oraz innych przyczyn będą dokonywane na bieżąco.

2. Do dokonywania zmian w wykazach kont (uaktualnienie) upoważnia się Skarbnika Gminy poprzez dopisywanie nowych kont do istniejącego wykazu lub sporządzenie nowego wykazu z podaniem daty dokonywania aktualizacji.

§13

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§14

Traci moc Zarządzenie Nr 7/98 Wójta Gminy w Warnicach z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie zakładowego planu kont.

§15

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 04 lipca 2003 r.

Wójt Gminy

Ireneusz Szymański

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 19-04-2004 15:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2004 15:52