Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego Gminy Warnice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego
Gminy Warnice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku

Wójt Gminy Warnice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warnice w roku 2022.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział kluby sportowe działające na obszarze Gminy Warnice, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w zakresie udzielania dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

§ 1. Przedmiot zgłaszanych wniosków.
Konkurs ofert o udzielenie dotacji na realizację projektu z zakresu sportu dotyczy zadania, które w sposób bezpośredni przyczyni się do osiągnięcia przez Gminę Warnice co najmniej jednego z następujących celów publicznych:
1) poprawianiu warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Warnice,
2) osiągnięciu wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
3) zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Warnice do działalności sportowej,
4) promocji sportu i aktywnego stylu życia,
5) kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Warnice poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszystkich poziomach.

§ 2. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów oraz formy wypłaty dotacji.
1. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Warnice w roku 2022 w ramach niniejszego konkursu ofert przeznacza się kwotę – 85 000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania wyłonionego w konkursie ofert zostanie przekazana po podpisaniu umowy z beneficjentem.
3. Płatność następować będzie w transzach. W przypadku, gdy czas trwania zadania będzie krótszy niż 3 miesiące, płatność następować będzie w 1 transzy.
3. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji zostaną zawarte w umowie zawartej pomiędzy Gminą Warnice a beneficjentem.
4. Przekazywanie kolejnych transz dotacji poprzedzone będzie złożeniem sprawozdania częściowego, stanowiącego załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Warnice z 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Warnice (publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 05 marca 2012 r. poz. 519).
5. Rozliczenie dotacji dokonywane będzie po przedłożeniu przez beneficjenta prawidłowo wypełnionego sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Warnice z 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Warnice (publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 05 marca 2012 r. poz. 519).
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 
§ 3. Termin realizacji przedsięwzięć z ofert.
Zadanie będzie realizowane na terenie Gminy Warnice w okresie: od dnia podpisania umowy do maksymalnie 30 listopada 2022 r.


§ 4. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinna spełniać oferta i objęte nią zadania.
1. Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Warnice a klubem sportowym, którego oferta otrzyma pozytywną propozycję przyznania dotacji.
2. Podmiot składający ofertę:
1) wykonuje zadanie samodzielnie,
2) posiada możliwości kadrowe, techniczne oraz zaplecze do realizacji zadania.
3. Udzielana dotacja może być w szczególności przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:
1) realizacji programów szkolenia sportowego,
2) zakupu sprzętu sportowego,
3) kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach na terenie Gminy Warnice lub uczestnictwa w zawodach poza terenem Gminy Warnice, w tym w szczególności sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków z tytułu udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, wynagrodzenia dla sędziów, wnoszenie opłat startowych i opłat wpisowych związanych z udziałem w zawodach sportowych, uiszczanie należnych opłat na rzecz właściwych związków sportowych, kosztów transportu, zapewnienia ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych,
4) kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej,
6) stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom,
7) kosztów ubezpieczenia zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym,
8) kosztów obsługi administracyjnej projektu,
9) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy Warnice.
4. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
2) zapłata kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
3) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także zaległości z tytułu podatków i składek ZUS,
4) budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu,
5) poniesione przez klub sportowy przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania.
5. Prawidłowo złożony wniosek/oferta złożona jest na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Warnice z 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Warnice (publikacja w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 05 marca 2012 r. poz. 519). Wzór wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Warnice, pok. 14 lub na stronie internetowej Gminy: www.warnice.pl i bip.warnice.pl.
6. Do konkursu mogą przystąpić tylko kluby sportowe, które złożyły sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego realizowanego w poprzednim roku.
7. Do wniosku/oferty należy załączyć:
1) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji i inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,
2) Umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie w pkt. V.1 partnera)
8. Kserokopie załączonych dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałami przez osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy.

§ 5. Miejsce i termin składania wniosków o udzielenie dotacji.
1. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu projektów jest złożenie w terminie do dnia 08 lutego 2022 r. do godz. 15.00 kompletnego wniosku w sekretariacie Urzędu Gminy Warnice (wniosek można umieścić także w skrzynce podawczej przy wejściu głównym Urzędu Gminy) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice w zaklejonej kopercie z napisem: „Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Warnice w 2022 roku.” UWAGA: Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Warnice.
2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wnioskodawcy.
3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków wniosku, Wójt Gminy Warnice wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego braków w wyznaczonym terminie nie usunięto, lub który nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 6. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe.
1. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:
1) znaczenie zadania dla gminy Warnice;
2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 uchwały Nr XIV/77/2011 Rady Gminy Warnice z 30 grudnia 2011 roku;
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;
4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;
5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;
7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.
2. Komisja konkursowa przekazuje Wójtowi Gminy swoją propozycję rozstrzygnięcia konkursu.
3. Decyzję o wyborze wniosków i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Warnice w formie zarządzenia.
4. Wójt Gminy Warnice zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert lub odstąpienia od zawarcia umowy na skutek:
1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów,
2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że zakończenie procedury wyborem projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.
5. Wyniki zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warnice.
6. W przypadku przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana, decyzję o podpisaniu umowy podejmuje wnioskodawca.
7. Do zarządzenia Wójta Gminy Warnice w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji nie stosuje się odwołania.
 
Warnice, 17 stycznia 2022 r.

Wójt Gminy Warnice

/ - / Alina Werstak

Do pobrania:

SKAN OGŁOSZENIA (plik PDF)
FORMULARZ OFERTY (plik Word)
WZÓR UMOWY (plik Word)
SPRAWOZDANIE (plik Word)
UCHWAŁA RADY GMINY WARNICE (plik PDF)
INFORMACJE/DOBRE RADY DOT. PROWADZENIA I ROZLICZANIA DOTACJI (plik Word)

Pliki można pobrać również w poniższych załącznikach

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Rożuk 17-01-2022 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Rożuk 17-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Rożuk 17-01-2022 10:48