Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XV/77/2004 Rady Gminy w Warnicach z dnia 8 kwietnia 2004 roku w sprawie współpracy na 2004 rok Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publi


Uchwała Nr XV/77/2004

Rady Gminy w Warnicach

z dnia 8 kwietnia 2004 roku

w sprawie: programu współpracy na 2004 rok Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873),

Rada Gminy w Warnicach uchwala co następuje:

§ 1.1. Uchwala się program współpracy na 2004 rok Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Program, o którym mowa w ust. 1 dotyczy:

1) organizacji pozarządowych,

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Wajs

PROGRAM

współpracy na 2004 rok Gminy Warnice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Rada Gminy w Warnicach doceniając siłę tkwiącą w aktywnych obywatelach gminy Warnice, organizacjach pozarządowych, innych podmiotach, przyjmuje poniższy program działań na 2004 rok.

§ 1. W sferze ogólnej podejmowane będą następujące działania:

 1. Organizacja szkoleń o tematyce dotyczącej:

  1. integracji Polski z Unią Europejską,

  2. pozyskiwania funduszy zewnętrznych,

  3. z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie,

  4. działalności społecznej na rzecz mieszkańców gminy i zaspokajania ich potrzeb: społecznych, socjalnych, zdrowotnych, kulturalnych, oświatowych i innych leżących w sferze zadań własnych gminy,

  5. aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości.

 2. Organizacja spotkań o charakterze integracyjnym i promocyjnym grup środowisk społecznych, takich jak:

  1. organizacji pracodawców, osób prowadzących i zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej,

  2. organizacji, stowarzyszeń społecznych i zawodowych,

  3. grup zainteresowanych krzewieniem lub prowadzeniem działalności w sferze należącej do zadań własnych gminy.

 3. Przekazywanie informacji, dotyczących ważnych kwestii takich jak zmiany w prawie, fundusze, szkolenia, konferencje itp. za pośrednictwem mediów lokalnych i poprzez publikację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.warnice.pl i strony internetowej Urzędu - www.warnice.pl.

 4. Zapraszanie do uczestnictwa w pracach Rady i jej Komisji przedstawicieli organizacji.

§ 2. W sferze dotyczącej wspierania przedsiębiorczości podejmowane będą ponadto następujące działania:

 1. współpraca w zakresie organizacji szkoleń informacyjnych dla tutejszych przedsiębiorców i rolników, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania środków z programów rządowych i Unii Europejskiej.

 2. Wspólne przedsięwzięcia związane z pomocą dla przedsiębiorców i rolników właściwej wiedzy o nowych rynkach i zasadach funkcjonowania na rynku jednolitym Unii Europejskiej.

 3. Rozwój przedsiębiorczości jako formy aktywizacji lokalnej rynku pracy i narzędzia walki z bezrobociem.

§ 3. W sferze dotyczącej bezpieczeństwa publicznego podejmowane będzie działanie polegające na organizacji spotkań realizujących zadania publiczne w zakresie:

 1. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

 2. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,

 3. ratownictwa i ochrony ludności,

 4. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych.

§ 4. W sferze dotyczącej oświaty i kultury fizycznej podejmowane będą działania w zakresie:

 1. podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, a także innych narodów (w tym miejscowości partnerskich), pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - organizacja konkursów, seminariów, wystaw, imprez nawiązujących do tradycji narodowej.

 2. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

  1. działania promujące naukę dzieci i młodzieży, w tym też wybitnie uzdolnionych,

  2. działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

  3. działania mające na celu upowszechnienie nauki języków obcych,

  4. wspieranie działań opiekuńczych, terapeutycznych i edukacyjnych, przeciwdziałających patologiom i uzależnieniom, w tym opieka socjalna nad dziećmi, młodzieżą z rodzin patologicznych podlegającej uzależnieniom,

  5. organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań.

 1. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:

a) działania popularyzujące turystykę w zakresie:
* szkoleń o kierunku turystyka,

* organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

4) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

a) organizacja imprez dla dzieci, młodzieży i seniorów uzdolnionych sportowo w poszczególnych dyscyplinach sportowych,

b) wspieranie organizacji sportowych,

c) organizacja przygotowań i uczestnictwo w gminnych i regionalnych imprezach sportowych,

d) organizacja przygotowań zawodników i uczestnictwa reprezentantów klubów w zawodach,

e) promocja sportu dzieci i młodzieży,

f) organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych,

g) utrzymanie i wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych,

h) organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.

5) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

a) organizacja współpracy międzynarodowej,

b) wymiana młodzieży,

c) organizacja wspólnych działań, imprez, konferencji, seminariów, zawodów sportowych.

§ 5. W sferze dotyczącej zdrowia i polityki społecznej podejmowane będą następujące działania:

 1. W zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych:

  1. likwidacji barier w komunikowaniu się,

  2. zapewnienie dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,

  3. wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na wszystkich poziomach edukacji,

  4. zapewnieniu osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do rehabilitacji społecznej, kultury, sportu, rekreacji i turystyki.

 2. W zakresie pomocy społecznej:

  1. realizacja programów profilaktycznych terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, zagrożonej patologiami społecznymi, a w szczególności uzależnieniami od środków psychoaktywnych,

  2. realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

  3. realizacja programów wspierających usamodzielnienie podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych,

  4. realizacja programów służących aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku,

  5. realizacja programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

 3. W zakresie ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia realizacja programów, dotyczących tej tematyki.

 4. W zakresie patologii społecznej realizacja programów, celem których będzie przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Kremer-Seredyńska 22-04-2004 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 22-04-2004 10:25