Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy masztu fotoradaru wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 106 w m. Obryta, gm. Warnice - II ZAPYTANIE

 

Warnice, dnia 03.06.2015 r.

 

Znak sprawy: IB.271.23.1.2015.HSJ

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
30 000 EUR

 

Na podstawie zarządzenia nr 61/2014 Wójta Gminy Warnice z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy masztu fotoradaru wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 106 w m. Obryta, gm. Warnice - II ZAPYTANIE.

 

 1. Zamawiający:

 

Gmina Warnice
Warnice 66
74 - 201 Warnice
tel. 91 561 28 90

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Nazwa zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy masztu fotoradaru wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 106 w m. Obryta, gm. Warnice.

 

 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):


71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zamówienie dotyczy sporządzenia projektu budowlano - wykonawczego branży konstrukcyjno - budowlanej oraz branży elektrycznej a także dokumentacji kosztorysowej związanej z realizacją zadania.

Zakres zamówienia obejmuje:

  • Opracowanie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania.

  • Wykonanie badań geologicznych w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji.

  • Przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu.

  • Po zatwierdzeniu koncepcji, opracowanie dokumentacji technicznej wraz
   z przedmiarem, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

  • Uzyskanie warunków technicznych dla wykonania zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, niezbędnych decyzji, opinii i zezwoleń w tym decyzji
   celu publicznego, zgody zarządcy drogi i innych.

  • Złożenie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, wraz z uzyskaniem zaświadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgłoszonych prac lub uzyskanie pozwolenia na budowę w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Zachodniopomorskiego.

  • Opracowanie zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na odcinku objętym kontrolą prędkości.

 

 1. Termin realizacji zadania:

 

Zgodnie z ofertą wykonawcy.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

 

 1. Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w ust. 2 niniejszego rozdziału będą przez zamawiającego, odrzucone, jako niespełniające warunków zapytania ofertowego.

 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku..

 1. posiadają lub dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.

 1. posiadają lub dysponują osobą zdolną do wykonania zmówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą projektantów
w specjalności drogowej, konstrukcyjno - budowlanej oraz elektrycznej posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Warunek zostanie spełniony, jeżeli dostawca przedłoży aktualny odpis
z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 1. Kryterium wyboru oferty:

 

 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:

Cena ofertowa - K1 - waga 0,8

Termin wykonania - K2 - waga 0,2

 

 1. Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie matematycznego wyliczenia ilości punktów, według następującego wzoru:

Px = (Cn : Co) x K1 + (Tn : To) x K2

gdzie:

Px - ilość punktów przyznanych ofercie

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto

Co - cena brutto zaoferowana w ofercie ocenianej

Tn - najkrótszy termin wykonania (ilość dni)

To - termin wykonania w ofercie ocenianej (ilość dni)

 

 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryteria. Oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego w pkt 2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 

 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie cenę za  realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

 2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

 3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

 5. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 6. Cena nie ulega zmianie przez okres wykonania zamówienia.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

 

    1. Wymaga się złożenia załączonego do zapytania ofertowego - formularza ofertowego
     z załączeniem dokumentów wynikających z rozdziału IV zapytania ofertowego, tj:

 •  

 

 

O F E R T A C E N O W A

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
dla budowy masztu fotoradaru wzdłuż drogi wojewódzkiej
nr 106 w m. Obryta, gm. Warnice - II ZAPYTANIE.

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert

12 czerwca 2015 r. godz. 12:15

 

 

 

Sekretariat Urzędu Gminy Warnice pok. 10, tel. 91 561 28 90, fax 91 578 32 84,
w terminie do dnia 12 czerwca 2015 r. do godziny 12:00.

 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami w zakresie przedmiotu zamówienia oraz procedury postępowania, jest:

 

Honorata Siry - Jabłońska - inspektor Urzędu Gminy Warnice -   tel. 91 561 28 90.

WÓJT
/-/
mgr Anna Hackiewicz - Gębska

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Honorata Siry-Jabłońska 03-06-2015 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Siry-Jabłońska 03-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Honorata Siry-Jabłońska 03-06-2015 13:50