Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Warnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Warnice z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia harbu, flagi, flagi stolikowej, baneru i pieczęci Gminy Warnice oraz zasad ich używania

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=10610

Uchwała Nr XVII/107/2012

Rady Gminy Warnice

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru i pieczęci Gminy Warnice oraz zasad ich używania.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz.130; z 1998 r. Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 123, poz. 1353; z 2009 r. Nr 92 poz. 753) uchwala się, co następuje:

 

§1.1.Ustanawia się symbole Gminy Warnice oraz zasady ich używania.

2. Ilekroć dalej w uchwale jest mowa o:

1/ Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Warnice,

2/ Radzie – należy przez  to rozumieć Radę Gminy Warnice,

3/ Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Warnicach.

 

§ 2.1. Symbolami, o których mowa w §1, są:

1/ Herb Gminy, zwany dalej „Herbem”; wzór Herbu stanowi załącznik nr 1 do uchwały,

2/ Flaga Gminy, zwana dalej „Flagą”; wzór Flagi stanowi załącznik nr 2 do uchwały,

3/ Flaga Stolikowa Gminy, zwana dalej „Flagą Stolikową”, wzór Flagi Stolikowej stanowi załącznik nr 3 do uchwały,

4/ Baner Gminy, zwany dalej „Banerem”; wzór Baneru stanowi załącznik nr 4 do uchwały,

5/ urzędowa Pieczęć Gminy, zwana dalej „Pieczęcią”, wzór Pieczęci stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

2. Symbole Gminy stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej.

3. Symbole Gminy można używać tylko w kształtach, proporcjach i kolorach zgodnych z wzorami graficznymi, o których mowa w ust. 1.

 

§3.1. Herbem Gminy Warnice jest wizerunek postaci w błękitnym polu tarczy herbowej tronującego na tęczy Jezusa Chrystusa z rozciągniętymi rękoma; po obu stronach głowy gałązka lilii i miecz luzem; u jego stóp, pod tęczą, dwie płynące ryby w słup zwrócone w przeciwnych kierunkach.

2. Herb Gminy można umieszczać:

1/ na budynkach, w salach posiedzeń należących do organów Gminy i

gminnych jednostek organizacyjnych,

2/ na stronach internetowych,

3/ w biuletynach, folderach i innych publikacjach oraz upominkach organów Gminy, Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,

4/ na sztandarach gminnych jednostek organizacyjnych,

5/ na wizytówkach osób pełniących funkcję w organach Gminy oraz

zatrudnionych w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych.

6/ na blankietach korespondencyjnych, drukach urzędowych i kopertach

organów Gminy.

 

§4.1. Używanie Herbu Gminy przez organy Gminy, Urząd oraz gminne

jednostki organizacyjne w przypadkach, o których mowa w §2 ust. 2 nie

wymaga zgody Rady.

2. Używanie Herbu Gminy przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 następuje wyłącznie po złożeniu wniosku wraz z uzasadnieniem i uzyskaniu zgody Rady.

3. Na pisemny wniosek organów i osób, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, Rada może zawiesić lub cofnąć udzieloną zgodę, jeżeli uprawniony podmiot naraża honor lub interes Gminy na szkodę, albo nie przestrzega nakazanych warunków określonych w tej zgodzie.

4. Rada może orzec o odpłatnym charakterze używania Herbu Gminy dla określonego podmiotu, jeśli Herb Gminy będzie używany w celach komercyjnych. Wysokość i zasady odpłatności określi umowa stron.

 

§5. Wójt prowadzi rejestr podmiotów, którym została udzielona zgoda na używanie Herbu Gminy.

 

§6.1. Flagę gminy podnosi się przed budynkiem lub na budynku stanowiącym siedzibę władz Gminy.

2. Flaga musi być czysta, a jednocześnie pozbawiona postrzępień i

wyblaknięć kolorów.

3. Flagi Gminy należy używać godnie i z należytym szacunkiem ,w

szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych

wydarzeń.

4. W czasie trwania żałoby Flagę Gminy opuszcza się do połowy masztu.

 

 §7. 1. Flaga stolikowa może być umieszczona:

1/ w salach obrad, w których odbywają się oficjalne rozmowy

wielostronne przedstawicieli organów Gminy z przedstawicielami organów innych jednostek samorządu terytorialnego,

2/ w gabinecie Wójta, Przewodniczącego Rady oraz kierowników

gminnych jednostek organizacyjnych.

 

§8. Do używania baneru stosuje się odpowiednio przepisy §5 ust. 3.

 

§9.1. Urzędową pieczęcią jest tłoczona pieczęć okrągła o średnicy

36 mmzawierająca pośrodku Herb Gminy, a w otoku wyrazy GMINA

WARNICE, z sześcioramiennymi gwiazdami między nimi.

2. Urzędowa Pieczęć może być używana na oryginałach dokumentów

szczególnej wagi, w tym:

1/ uchwał Rady,

2/ nagród i wyróżnień przyznanych przez Gminę.

 

§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warnice.

 

§11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w

Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Marek Brodowski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Urszula Kacperska 08-05-2012 07:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Olga Silska-Gajb 27-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Urszula Kacperska 25-09-2012 08:04